Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
2/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Błąd lekarski a zgoda rodziny zmarłego na sekcję zwłok

Aleksander Dubrzyński

Online publish date: 2003/12/18
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Pojęcie błędu lekarskiego jest coraz częściej nadużywane. Bardzo ważne jest, aby każdy przypadek podejrzenia popełnienia błędu lekarskiego był oceniany indywidualnie. Można w ten sposób obiektywnie go wyjaśnić – zarówno dla dobra rodziny zmarłego, jak i lekarza, posądzonego o popełnienie błędu, by ewentualnie oczyścić go z niesłusznie postawionego zarzutu.Zastrzeżenia dotyczące postępowania lekarskiego w początkowej fazie oceny danej sytuacji, muszą być traktowane jako podejrzenia popełnienia błędu lekarskiego. Jednoznaczne i kategoryczne stwierdzenie, iż lekarz popełnił błąd, jest dopuszczalne i możliwe dopiero w ostatecznej fazie postępowania, wówczas gdy odpowiedni organ procesowy (sąd powszechny albo sąd lekarski) dokona obiektywnej oceny określonego postępowania lekarskiego. Bez czekania na ostateczne wyjaśnienie nierzadko ferowane są sądy; zbyt często spotykamy się z przedstawianiem sytuacji nie do końca wyjaśnionych, a ukazywanych przez środki masowego przekazu jako pewne. Moim zdaniem, odbywa się to ze szkodą dla zainteresowanych. Nagłośnienie w niczym pokrzywdzonym nie pomaga.

Niejednokrotnie rodzina, która uważa, że zgon został spowodowany błędem lekarskim, wykazuje brak konsekwencji: domagając się ścigania lekarza, odmawia zgody na przeprowadzenie chociażby szpitalnej sekcji zwłok. Często nawet domaga się odstąpienia od wykonania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Takie podejście rodziny zmarłego powoduje utratę najważniejszego dowodu w sprawie. W rezultacie całe postępowanie wyjaśniające nie ma oparcia w obiektywnym ustaleniu przyczyny zgonu oraz niekorzystnego wyniku leczenia danego pacjenta.
Zgodnie z klasycznymi zasadami orzecznictwa sądowo-lekarskiego, ustalenie bezpośredniego lub pośredniego związku przyczynowego jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Wtedy, gdy istnieją bezsporne dowody stwierdzające w określonym okresie dany stan chorobowy albo uchwytne dla otoczenia chorego objawy – również udokumentowane i określone w czasie, względnie, kiedy istnieje możliwość interpretacji pośredniej innych obiektywnych dowodów. Tylko wtedy te zobiektywizowane dowody mogą być wykorzystane dla celów procesowych. Chodzi tu o ocenę całego procesu diagnozowania i leczenia oraz porównania tych danych z wynikami sekcji zwłok i...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe