Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
Wskazówki dla autorów piszących do Przewodnika Lekarza

Prace powinny być napisane przy pomocy edytora tekstów (Word 6.0 lub nowszy, czcionka Times New Roman), wydruk w dwóch kopiach na drukarce laserowej lub atramentowej na kartkach formatu A4 zapisanych jednostronnie. Do wydruku powinna być dołączona dyskietka 3 ½, zawierająca tekst pracy. Zachęcamy również do korzystania z poczty elektronicznej, także podczas przesyłania listów do redakcji.
Skróty należy wyjaśnić w miejscu, w którym są po raz pierwszy użyte w tekście, podobnie w przypadku rzadko stosowanych określeń.

Prosimy o dołączenie listu przewodniego z oświadczeniem podpisanym przez wszystkich autorów, że prezentowana praca nie została opublikowana ani złożona do druku w innym czasopiśmie (za wyjątkiem doniesień wstępnych) oraz zgodą kierownika Kliniki lub ordynatora Oddziału na publikację.

Pierwsza strona powinna zawierać imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, nazwisko i tytuł naukowy dyrektora, kierownika, czy też ordynatora instytucji, adres do korespondencji (imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon, faks, e-mail).

Do pracy powinien być dołączony tytuł w języku angielskim, a także streszczenia w języku polskim i angielskim, będące dokładnym odzwierciedleniem artykułu. Każde ze streszczeń powinno zawierać maksimum 100 słów.
Pod streszczeniami należy umieścić od trzech do sześciu słów kluczowych (key words) w języku polskim i angielskim, zgodnych – jeśli to możliwe – z Medical Subject Headings (Index Medicus).

Piśmiennictwo powinno być podane w kolejności cytowania. Należy wymienić pierwszych trzech autorów, następne nazwiska zastąpić skrótem „et al.” („i wsp.”), podać skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wolumen oraz strony (pierwszą i ostatnią). Rozdziały w książkach i monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwisko i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, strony (od - do).
Przykłady:
- artykuł: Paskewitz S, Riehle MA. Response of Plasmodium refractory and susceptible strains of Anopheles gambiae to inoculated Sephadex beads. Dev Comp Immunol 1994; 18: 369–75.
- książki: Zatoński WA. Nowotwory złośliwe w Polsce. Wiedza i Życie, Warszawa 1993.
- rozdziały w książkach: Schranz D, Morkowski S, Abelev G. Affinity isotachoforesis on porous membranes. W: Affinity electrophoresis: principles and application, J. Bręborowicz, A. Mackiewicz (red.). CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor, London 1992; 61–70.

Ryciny mogą być przygotowane w formie czarno-białej lub w kolorze. W wypadku przygotowania w formie elektronicznej ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: cdr, tiff, jpg, ai lub eps. Natomiast fotografie przesyłane do nas w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia tiff lub jpg. Tabele powinny być dostarczone w formie maszynopisu i zawierać tytuł (również na dyskietce). Opisy do rycin i tabel powinny być załączone na oddzielnych stronach.


Prace prosimy przesyłać pod adresem:
Redakcja Przewodnika Lekarza
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
e-mail: m.bryl@termedia.pl

pobierz oświadczenie autora [PDF]
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.