facebook linkedin twitter
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Boehringer Ingelheim złożyła wniosek o rejestrację w Europie pierwszego leku onkologicznego afatynibu

 
Boehringer Ingelheim ogłosiła złożenie do Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu afatynibu*, pierwszego nieodwracalnego blokera receptorów z rodziny ErbB, do leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR (ErbB1). Afatynib* wykazywał niespotykaną dotychczas skuteczność w porównaniu z chemioterapią w badaniu rejestracyjnym III fazy LUX-Lung 3, którego wyniki stanowią główną podstawę wniosku rejestracyjnego.1

Niedrobnokomórkowy rak płuca stanowi ponad 85% spośród 391 000 nowych przypadków raka płuca rozpoznawanych rocznie w Europie, rak gruczołowy stanowi zaś najczęściej występujący rodzaj niedrobnokomórkowego raka płuc.2−4 W około 20−30% wszystkich przypadków raka gruczołowego płuc występuje mutacja w genie EGFR.5−8 Rak płuca wiąże się ze złym rokowaniem, powodując około 340 000 zgonów rocznie w Europie, co sprawia, że jest to nowotwór odpowiedzialny za największą liczbę zgonów.2

„Ze względu na tak znaczną liczbę osób, u których rozpoznaje się raka płuc oraz u których powoduje on zgon, wciąż istnieje wyraźna potrzeba opracowania skutecznych i dobrze tolerowanych metod leczenia. Firma Boehringer Ingelheim pracuje nad jak najszybszym udostępnieniem cząsteczki afatynib* pacjentom”, powiedział prof. Klaus Dugi, wiceprezes ds. medycznych w firmie Boehringer Ingelheim. „Pozytywne wyniki badań klinicznych z afatynibem*, w połączeniu z jego nowym mechanizmem działania, mogłyby być podstawą tego, iż afatynib będzie stwnowił korzystną alternatywę terapeutyczną, zapewniającą tak potrzebne korzyści u chorych z rakiem płuca”.

Wniosek rejestracyjny opiera się na obszernym programie badań klinicznych LUX-Lung. Wyniki kluczowego badania LUX-Lung 3, porównującego afatynib* do najlepszej w klasie chemioterapii (pemetreksed i cisplatyna) w leczeniu niepłaskonabłonkowego NSCLC, wykazały przewagę u chorych z gruczolakorakiem płuca w stopniu IIIb lub IV z obecnością mutacji w genie EGFR. Pacjenci przyjmujący afatynib* jako lek pierwszego rzutu żyli przez blisko jeden rok bez wzrostu nowotworu (okres przeżycia bez progresji choroby (PFS) wyniósł 11,1 miesięcy) w porównaniu z pacjentami żyjącymi nieco ponad pół roku (PFS wyniósł 6,9 miesięcy) przyjmujących chemioterapię (pemetreksed / cisplatyna).1 Ponadto, pacjenci z NSCLC z obecnością dwóch najczęściej występujących mutacji w genie EGFR (del19 oraz L858R, stanowiących 90% wszystkich nowotworów z obecnością mutacji w genie EGFR) przyjmujący afatynib* żyli ponad jeden rok bez progresji choroby (PFS wyniósł 13,6 miesięcy) w porównaniu z PFS wynoszącym 6,9 miesięcy w grupie przyjmującej komparator.1

Opóźnienie progresji choroby u pacjentów otrzymujących afatynib* wiązało się z lepszą kontrolą ograniczających życie objawów związanych z chorobą.9 U większej liczby chorych otrzymujących afatynib* obserwowano poprawę w zakresie takich objawów jak duszność, kaszel i ból w klatce piersiowej. Afatynib* opóźniał również wystąpienie tych objawów w porównaniu z chemioterapią.9

Ponadto standardowy kwestionariusz oceniający jakość życia u pacjentów z rakiem płuca wykazał, że leczenie afatynibem* przekładało się na lepszą jakość życia (np. w odniesieniu do pracy i zajęć domowych).1

Dodatkowe dane z badania, w tym wyniki dotyczące poprawy objawów oraz oceny jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia, zostaną przedstawione podczas Kongresu ESMO 2012 (Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej) w Wiedniu w Austrii w dniach
28 września – 2 października 2012 r.:
Badanie LUX-Lung 3 wykazało wyższość afatynibu w opóźnianiu progresji choroby w porównaniu z najlepszą w klasie chemioterapią (pemetreksed i cisplatyna) u pacjentów z niepłaskonabłonkowym NSCLC. Firma Boehringer Ingelheim bada również szersze zastosowanie afatynibu*. Firma rozpoczęła dwa badania porównawcze (LUX-Lung 7 i 8) bezpośrednio porównujące afatynib* z dostępnymi obecnie inhibitorami kinazy tyrozynowej, odpowiednio gefitynibem i erlotynibem. Obecnie trwa rekrutacja pacjentów do obu badań.

Afatynib
Afatynib* to nieodwracalny inhibitor receptorów z rodziny ErbB. Hamuje transdukcję sygnału przez wszystkie receptory z aktywnością kinazy należące do rodziny ErbB10, o której wiadomo, że odgrywa kluczową rolę w procesach wzrostu i szerzenia się nowotworów najbardziej rozpowszechnionych i związanych z najwyższą śmiertelnością (raka płuca, piersi oraz głowy i szyi). Afatynib* jest obecnie również w fazie III badań klinicznych w leczeniu raka piersi oraz raka głowy i szyi

Badanie LUX-Lung 3
Badanie rejestracyjne LUX-Lung 3 jest jak dotąd największym i najbardziej wiarygodnym badaniem z udziałem chorych na zaawansowanego raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR. Badanie LUX-Lung 3 jest ogólnoświatowym, randomizowanym badaniem fazy III, prowadzonym metodą otwartej próby i pierwszym badaniem, w którym bezpośrednio porównywano inhibitor kinazy tyrozynowej (afatynib*) z lekami stosowanymi standardowo w chemioterapii, pemetreksedem i cisplatyną. Badaniem objęto 345 wcześniej nieleczonych pacjentów z NSCLC z obecnością mutacji w genie EGFR.1

Najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leku w grupie przyjmującej afatynib*były biegunka (95%), wysypka/trądzik (89%) oraz zapalenie błon śluzowych/zapalenie jamy ustnej (72%). Najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z przyjmowaniem leku w grupie przyjmującej chemioterapię (pemetreksed /cisplatyna) były nudności (66%), spadek apetytu (53%) oraz wymioty (42%). Odsetek pacjentów przerywających leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem był niski (8% w grupie przyjmującej afatynib; 12% w grupie przyjmującej chemioterapię). Jeden procent pacjentów w grupie przyjmującej afatynib* przerwał leczenie z powodu biegunki.

Rak płuca
Rak płuca to najczęstszy i odpowiedzialny za największą liczbę zgonów rodzaj raka na świecie.4 W Europie rak płuca odpowiada za 391 000 nowych przypadków nowotworów rocznie oraz 342 000 zgonów rocznie.2 Rak płuca odpowiada za 19,9% wszystkich zgonów z powodu nowotworów w Europie2. Wśród wszystkich chorych z nowo rozpoznanym nowotworem złośliwym 13% stanowią pacjenci z rakiem płuca. 11 Za główną przyczynę rozwoju tego nowotworu uważa się palenie tytoniu.12

Wczesne oznaczenie ewentualnych mutacji w genie EGFR u chorych z rakiem płuca ma krytyczne znaczenie dla poprawy wyników leczenia. U 10−15% chorych rasy białej i 40% Azjatów z NSCLC występują mutacje w genie EGFR, przy czym 90% przypadków stanowią dwie mutacje (Del19 lub L858R).13

Firma Boehringer Ingelheim w onkologii
Opierając się na doświadczeniu i osiągnięciach w dziedzinie pulmonologii, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych, neurologii, wirusologii i immunologii, firma Boehringer Ingelheim rozpoczęła program intensywnych badań, mających na celu opracowanie innowacyjnych leków przeciwnowotworowych. Ścisła współpraca z międzynarodowym środowiskiem naukowym oraz szeregiem wiodących światowych ośrodków onkologicznych pozwala firmie Boehringer Ingelheim zaangażować się w wykorzystywanie postępów w badaniach naukowych w celu opracowania terapii celowanych dla wielu guzów litych, jak i nowotworów hematologicznych.
Aktualnie badania naukowe są skoncentrowane na trzech obszarach: hamowaniu angiogenezy, hamowaniu transdukcji sygnału w komórce oraz hamowaniu kinaz związanych z cyklem komórkowym. Nintedanib*, inhibitor angiogenezy, jest aktualnie oceniany w badaniach klinicznych fazy III u chorych z NSCLC i rakiem jajnika.
W zakresie hamowania kinaz związanych z cyklem komórkowym firma Boehringer Ingelheim opracowuje wolasertyb* — inhibitor kinazy Plk1 (ang. polo-like kinase 1), białka biorącego udział w procesach podziału komórki. Związek ten jest oceniany w badaniach fazy II u chorych z ostrą białaczką szpikową

Portfolio leków onkologicznych firmy Boehringer Ingelheim rozwija się i dowodzi zaangażowania firmy w prace na rzecz leczenia chorób z tego obszaru.

Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim, z centralą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 czołowych firm farmaceutycznych. Działa na rynkach całego świata za pośrednictwem 145 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 44 000 pracowników. Firma, założona w roku 1885 i pozostająca nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt.

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Fundamentem globalnej działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

W 2011 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała sprzedaż netto w wysokości około 13,2 mld euro. 23,5% wartości przychodów netto w segmencie leków na receptę zainwestowano w badania i rozwój.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.boehringer-ingelheim.com lub www.thewhiteroom.info

Piśmiennictwo
1.Abstract no: LBA7500, LUX-Lung 3: A randomized, open-label, phase III study of afatinib versus pemetrexed and cisplatin as first-line treatment for patients with advanced adenocarcinoma of the lung harboring EGFR-activating mutations. Oral Presentation at 48th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2012.

2.Ferlay J et al. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. EJC 2010; 46 765-781.

3. Surveillance Epidemiology and End Results. Available at: http://www.seer.cancer.gov/csr/1975_2008/browse_csr.php?section=15&page=sect_15_table.28.htm. [Last Accessed August 2012].

4.Ferlay J et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010; 127 2893-2917.

5. Non-Small Cell Lung Cancer Treatment (PDQ®). Cellular classification of NSCLC. Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/non-small-cell-lung/healthprofessional/page2. [Last Accessed January 18, 2012].

6. Kris MG et al. Identification of driver mutations in tumor specimens from 1,000 patients with lung adenocarcinoma: the NCI’s Lung Cancer Mutation Consortium (LCMC). Abstract CRA7506. J Clin Oncol. 2011;29(June 20 suppl). http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/29/18_suppl/CRA7506?sid=84701cef-e846-4865 9c01-bfdd7afe5871. [Last Accessed December 29, 2011].

7. Billah S, et al. EGFR and KRAS mutations in lung carcinoma: molecular testing by using cytology specimens. Cancer Cytopathol. 2011;119(2):111-117.

8. Pao W et al. Integration of molecular profiling into the lung cancer clinic. Clin Cancer Res. 2009;15(17):5317-5322

9. Abtract no: 2067. Sequist L. V. et al. LUX-Lung 3: Symptom and health-related quality of life results from a randomized phase III study in 1st-line advanced NSCLC patients harbouring EGFR mutations. ESMO 2012 Congress. Available at: http://abstracts.webges.com/myitinerary/session-148.html?congress=esmo2012#.UFdGtBr1LSY.gmail

10. Solca, F. et al. Target Binding Properties and Cellular Activity of Afatinib (BIBW 2992), an Irreversible ErbB Family Blocker (Fast Forward 10 August 2012) . J Pharmacol Exp Ther 2012 343 (2).

11. Cancer Research UK. UK lung cancer incidence. CancerStats – Key Facts 2009. [Online] Available at: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/types/lung/incidence/ [Last Accessed July 2012].

13. Allen J et al. J Natl Compr Canc Netw 2008;6(3): 285-293.

13. Quest Diagnostics – Lung Cancer Mutation Panel. [Online] Available at: http://www.questdiagnostics.com/hcp/intguide/jsp/showintguidepage.jsp?fn=TS_LungCancerMutation_Panel.htm [Last Accessed July 2012].
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.