eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
6/2002
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 

Bronchioloalveolar carcinoma in young people

Adam Lis
,
Agnieszka Zalewska
,
Elwira Nykiel-Nalepa
,
Ewa Kaznowska
,
Grzegorz Kobak
,
Magdalena Rzeszutko-Grabowska
,
Tomasz Kaziród
,
Wojciech Kądziołka

Współcz Onkol (2002), vol. 6, 6, 391-394
Online publish date: 2003/04/11
Article file
- Rakoskrz.pdf  [1.91 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
WSTĘP


Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy należy do kategorii raka niedrobnokomórkowego płuc, typu gruczołowego i stanowi 2-3 proc. wszystkich raków płuca [1, 2]. Jest najbardziej inwazyjnym rakiem gruczołowym płuc [3]. Zwykle pacjenci znajdują się w przedziale wiekowym między 40. a 70. rokiem życia. Dosjanh A. w Clinical Pediatrics w 1992 r. opisał przypadek 15-letniej pacjentki z rakiem oskrzelikowo-pęcherzykowym [4]. Zachorowania na raka oskrzelikowo-pęcherzykowego są niezależne od płci [5], a 30 proc. spośród chorych nigdy nie paliła [6].Przedstawiamy 2 przypadki młodych chorych, u których rozpoznano raka oskrzelikowo-pęcherzykowego: 30-letniego mężczyzny i 17-letniej kobiety.OPIS PRZYPADKÓW


Przypadek I


30-letni mężczyzna, nigdy niepalący, z zawodu informatyk, zgłosił się do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie celem diagnostyki guzkowych zmian rozsianych stwierdzanych w RTG klatki piersiowej. Przy przyjęciu pacjent zgłaszał: stany podgorączkowe utrzymujące się od ok. 2 mies., utratę apetytu oraz spadek masy ciała ok. 3 kg w ciągu 6 tyg. W badaniu podmiotowym nie zaobserwowano odchyleń od normy. W RTG klatki piersiowej stwierdzano: w górnym polu płuca prawego słabo wysycone zacienienie o nieregularnych kształtach wielkości 2 x 2 cm, ponadto we wszystkich polach płucnych obecne liczne drobonoguzkowe zacienienia o słaby stopniu wysycenia. W wykonanej spirometrii parametry wentylacji płuc w normie. Bronchoskopowo drzewo oskrzelowo o prawidłowym świetle i ruchomości oddechowej. Śluzówka w całym drzewie oskrzelowym zaczerwieniona, nastrzyknięta licznymi znacznie poszerzonymi naczyniami podśluzówkowymi. W pobranych popłuczynach oskrzelowych nie znaleziono komórek nowotworowych, nie stwierdzono prątków kwasoopornych, wyhodowano normalną florę dróg oddechowych. Podczas konsultacji okulistycznej sugerowano zapalenie tęczówki oka prawego. W HRCT klatki piersiowej: w segmencie 2. płuca prawego w sąsiedztwie szczeliny międzypłatowej widoczne nacieczenie miąższu płuca o nieregularnych obrysach, kształtem zbliżone do owalnego o wymiarach 1,5 x 2,5 cm. W obydwu płucach głównie w górnych, a zwłaszcza środkowych polach widoczne liczne dobrze odgraniczone zacienienia drobnoguzkowe. Struktury śródpiersia prawidłowe. WN: Infiltratio pulmoni dex. Obraz zmian guzkowych niejednoznaczny: sugeruje sarkoidozę. Nie można wykluczyć procesu swoistego.Ze względu na brak jednoznacznego rozpoznania pacjent został zakwalifikowany do torakotomii diagnostycznej. Podczas zabiegu stwierdzono rozsiane, drobne, białawo-perliste zmiany guzkowe w miąższu płuca, na opłucnej ściennej, przeponie i śródpiersiu. Pobrano wycinki do badania histopatologicznego ze śródpiersia, opłucnej ściennej i miąższu płuca. Wynik histopatologiczny: Carcinoma bronchioalveolare non mucinosum pulmonis dex. Metastasis carcinomatosa lymphonodi. Infiltratio multifocalis pleurae (fot. 1.).Przypadek II


17-letnia pacjentka została przyjęta do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie z powodu kaszlu, stanów podgorączkowych oraz utrzymujących się od 3 mies. zmian w RTG klatki piersiowej o charakterze zespołu płata środkowego. W wykonanej spirometrii: parametry wentylacji płuc w granicach normy. Bronchoskopowo krtań, tchawica i drzewo oskrzelowe o prawidłowym świetle oraz ruchomości oddechowej. Ujście płata środkowego nieco zaczerwienione, poza tym śluzówka bladoróżowa. W pobranych popłuczynach oskrzelowych nie stwierdzono komórek nowotworowych, nie znaleziono prątków kwasoopornych. Wyhodowano normalną florę dróg oddechowych. W KT klatki piersiowej: w płacie środkowym płuca prawego obecne dwie nieregularne jamy, z których dolna, obwodowa otoczona miękkotkankowym nieregularnym naciekiem z bronchogramem powietrznym oraz zagęszczeniem pęcherzykowym na obwodzie zajmującym prawie cały płat. Nieregularny naciek z bronchogramem powietrznym stwierdzono również w segmencie 9 płuca prawego o wymiarze ok. 2 cm oraz w segmencie 8 płuca lewego o średnicy ok. 1 cm. Struktury śródpiersia prawidłowe. Wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową zmiany w płucu prawym, w której rozmazie komórek nowotworowych nie znaleziono. Ze względu na brak jednoznacznego rozpoznania pacjentka została zakwalifikowana do resekcji płata środkowego. Po otwarciu klatki piersiowej stwierdzono marski bliznowaty płat środkowy z torbielami płynowymi. Wynik histopatologiczny: carcinoma bronchioalveolare mucinosum lobi medii pulmonis dex. Infiltratio carcinomatosa pleurae pulmonalis (fot. 2.).OMÓWIENIE


Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy jest to wysoko zróżnicowany rak gruczołowy, pierwotnie zlokalizowany na obwodzie płuca, pozaoskrzelowo, wykazujący tendencję do szerzenia się drogą naczyń limfatycznych i przestrzeni powietrznych, bez wyraźnej destrukcji ścian oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Stanowi on niejednorodną histogenetycznie grupę nowotworów, w której wyróżnia się 3 główne kategorie: rak śluzowy (przypadek II), rak włókniejący oraz rak nieprodukujący śluzu (przypadek I). Ponad połowa pacjentów z rakiem oskrzelikowo-pęcherzykowym jest bezobjawowa, a zmiany radiologiczne w RTG klatki piersiowej wykrywane są przypadkowo podczas badań rutynowych [7, 8]. Jeśli pojawiają się objawy, to nie są one charakterystyczne (przypadek I i II). Krwioplucie, występujące u mniej niż 10 proc. pacjentów [8] oraz ciężka hipoksemia są objawami późnymi i dotyczą zwłaszcza osób ze zmianami rozsianymi raka oskrzelikowo-pęcherzykowego. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy radiologicznie manifestuje się jako: pojedynczy, dobrze odgraniczony, obwodowy guz (przypadek I); drobnoguzkowe zmiany rozsiane (przypadek I) albo jako segmentalne lub płatowe konsolidacje (przypadek II). Cechą radiologiczną wyróżniającą raka oskrzelikowo-pęcherzykowego jest występowanie bronchogramu powietrznego, którego nie spotyka się w innych typach raków płuca [9] (przypadek II). Naciekanie opłucnej, poszerzenie wnęki i powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia stwierdzane w KT klatki piersiowej występuje u 30 proc. pacjentów z rozsianą formą raka oskrzelikowo-pęcherzykowego [8, 10]. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy wymaga różnicowania ze zmianami zapalnymi swoistymi lub nieswoistymi, przerzutami nowotworowymi, sarkoidozą, zarostowym zapaleniem oskrzelików z organizującym się zapaleniem, ziarnicą, chłoniakami, zapaleniami naczyń, rozstrzeniami oskrzeli. U 30-letniego mężczyzny, który został przyjęty do diagnostyki zmian rozsianych w pierwszej kolejności podejrzewano zmiany o charakterze swoistym lub sarkoidozę, do czego impilikowały: młody wiek pacjenta, podejrzenie zmian o charakterze BBS lub swoistych w KT klatki piersiowej oraz podejrzenie zapalenia tęczówki, które może towarzyszyć sarkoidozie. U 17-letniej kobiety rak oskrzelikowo-pęcherzykowy rozwijał się pod maską zmian zapalnych płata środkowego. Ze względu na młody wiek pacjentki i obraz kliniczny podejrzewano rozstrzenie oskrzeli, a sugerując się obrazem KT klatki piersiowej zmiany o charakterze swoistym. Oboje pacjenci zostali skierowani do dalszego leczenia onkologicznego, które w rozsianych postaciach raka oskrzelikowo-pęcherzykowego jest metodą leczenia z wyboru. U pacjentów z pojedynczym guzem w I lub II stopniu zaawansowania TNM metodą leczenia z wyboru jest lobektomia wraz z węzłami chłonnymi. Rokowanie w raku oskrzelikowo-pęcherzykowym jest lepsze niż w innych typach raka niedrobnokomórkowego, ale w postaciach rozsianych rokowanie jest niekorzystne [11].PIŚMIENNICTWO

1. Carter D, and Eggeelston JE. Tumors of the lover respiratpry tract. Armed Forces Institute of Pathology Washington 1983.
2. Sridhard KS, Raub W Jr, Duncan RC, Hilsenbeck S, Richman SP. Am J Clin Oncol 1991; 14 (6): 496-508.
3. Krzakowski M. Onkologia Kliniczna Borgis Warszawa 2001.
4. Dosajh A. Clin Pediatr 1992; 31 (4): 253-54.
5. Hodges CM, Kalemkerian GP. Primary Care&Cancer 2000; 20 (7).
6. Barkley JE, Green MRJ. Clin Oncol 1996; 14: 2377-85.
7. Greco RJ, Steiner RM, Goldman S, et al. American Thorac Surg 1986; 41: 652-56.
8. Lee KS, Kim Y, Han J, et al. Radiographics 1997; 17: 1345-56.
9. Sider L. Radio Clinics Am 1990; 28: 583-96.
10. Epstein D. Sem Roentgenogr 1990; 25: 105-11.
11. Feldman ER, Eagan RT, Schaid DJ. Mayo Cli Proc 1992; 67: 27-32.
12. Clayton F. Cancer 1986; 57: 1555-64.ADRES DO KORESPONDENCJI

lek. med. Agnieszka Zalewska

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy

i Chorób Płuc

ul. Rycerska 2

35-241 Rzeszów

tel. (017) 861 14 21 w. 335
Copyright: © 2003 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe