eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Case report
Percutaneous decompression of the left atrium in 1700 g neonate with critical mitral stenosis – case report

Tomasz Moszura
,
Paweł Dryżek
,
Krzysztof Michalak
,
Andrzej Sysa

Post Kardiol Interw 2008; 4, 3 (13): 119-121
Online publish date: 2008/09/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp
Pomimo stałego rozwoju metod leczenia operacyjnego i interwencyjnego złożona sinicza wada serca u noworodka z masą ciała poniżej 2 kg stanowi nadal trudny problem terapeutyczny [1]. W złożonych wadach lewego serca, takich jak hipoplazja lewej komory czy skrajna postać stenozy mitralnej, istotne znaczenie dla życia noworodka ma wielkość połączenia międzyprzedsionkowego [1, 2]. Autorzy pracy przedstawiają skuteczny zabieg interwencyjny polegający na wytworzeniu połączenia międzyprzedsionkowego u ważącego 1700 g noworodka z podwójnym odejściem naczyń tętniczych z prawej komory, z hipoplazją lewej komory i skrajną stenozą mitralną.
Opis przypadku
Noworodek z ciąży bliźniaczej (zgon wewnątrzmaciczny z resorpcją drugiego płodu) urodzony z masą ciała 1720 g, Apgar 2/3. Postnatalnie stan dziecka bardzo ciężki, wymagał wentylacji mechanicznej 100% tlenem oraz wlewu z amin katecholowych (Dobutrex). Saturacja tętnicza nie przekraczała 50%. W wykonanym w pierwszej dobie życia badaniu echokardiograficznym przezklatkowym potwierdzono rozpoznaną prenatalnie wadę serca w postaci podwójnego odejścia naczyń tętniczych z prawej komory, ze skrajną stenozą zastawki dwudzielnej. Lewy przedsionek był powiększony, przegroda międzyprzedsionkowa uwypuklała się do prawego przedsionka. Nie uwidoczniono przecieku przez przegrodę międzyprzedsionkową w badaniu z użyciem kolorowego doplera. W drugiej dobie życia, po wyrównaniu zaburzeń koagulogicznych wykonano przezskórnie zabieg dekompresji lewego przedsionka.
Opis zabiegu
W znieczuleniu ogólnym, po kaniulacji prawej żyły udowej wprowadzono koszulkę wewnątrznaczyniową radialną 5 F. Następnie wprowadzono do prawego przedsionka cewnik diagnostyczny 4 F typu Vertebral. Monitorując jednocześnie skopią rentgenowską (angiograf jednopłaszczyznowy Philips Integris CV) oraz badaniem echokardiograficznym przezklatkowym (Philips Sonos 5500), oparto końcówkę cewnika o uwypukloną przegrodę międzprzedsionkową (ryc. 1.). Następnie dokonano perforacji przegrody międzyprzedsionkowej ostrym końcem prostego prowadnika 0,18. Po prowadniku wprowadzono kolejno cewniki balonowe typu TYSHAK 4 × 20 mm i 8 × 20 mm (ryc. 2.). Wykonano zabieg atrioseptostomii statycznej (ryc. 3.). Efekt zabiegu utrwalono, wprowadzając po prowadniku wieńcowym cewnik Z-5 NU-MED. Bezpośrednio po zabiegu uzyskano wytworzenie...


View full text...
keywords:

Rashkind procedure, low birth weight neonate, interventional cardiology

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe