eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
abstract:

Case report
Percutaneous decompression of the left atrium in 1700 g neonate with critical mitral stenosis – case report

Tomasz Moszura
,
Paweł Dryżek
,
Krzysztof Michalak
,
Andrzej Sysa

Post Kardiol Interw 2008; 4, 3 (13): 119-121
Online publish date: 2008/09/17
View full text Get citation
 

Wstęp
Pomimo stałego rozwoju metod leczenia operacyjnego i interwencyjnego złożona sinicza wada serca u noworodka z masą ciała poniżej 2 kg stanowi nadal trudny problem terapeutyczny [1]. W złożonych wadach lewego serca, takich jak hipoplazja lewej komory czy skrajna postać stenozy mitralnej, istotne znaczenie dla życia noworodka ma wielkość połączenia międzyprzedsionkowego [1, 2]. Autorzy pracy przedstawiają skuteczny zabieg interwencyjny polegający na wytworzeniu połączenia międzyprzedsionkowego u ważącego 1700 g noworodka z podwójnym odejściem naczyń tętniczych z prawej komory, z hipoplazją lewej komory i skrajną stenozą mitralną.
Opis przypadku
Noworodek z ciąży bliźniaczej (zgon wewnątrzmaciczny z resorpcją drugiego płodu) urodzony z masą ciała 1720 g, Apgar 2/3. Postnatalnie stan dziecka bardzo ciężki, wymagał wentylacji mechanicznej 100% tlenem oraz wlewu z amin katecholowych (Dobutrex). Saturacja tętnicza nie przekraczała 50%. W wykonanym w pierwszej dobie życia badaniu echokardiograficznym przezklatkowym potwierdzono rozpoznaną prenatalnie wadę serca w postaci podwójnego odejścia naczyń tętniczych z prawej komory, ze skrajną stenozą zastawki dwudzielnej. Lewy przedsionek był powiększony, przegroda międzyprzedsionkowa uwypuklała się do prawego przedsionka. Nie uwidoczniono przecieku przez przegrodę międzyprzedsionkową w badaniu z użyciem kolorowego doplera. W drugiej dobie życia, po wyrównaniu zaburzeń koagulogicznych wykonano przezskórnie zabieg dekompresji lewego przedsionka.
Opis zabiegu
W znieczuleniu ogólnym, po kaniulacji prawej żyły udowej wprowadzono koszulkę wewnątrznaczyniową radialną 5 F. Następnie wprowadzono do prawego przedsionka cewnik diagnostyczny 4 F typu Vertebral. Monitorując jednocześnie skopią rentgenowską (angiograf jednopłaszczyznowy Philips Integris CV) oraz badaniem echokardiograficznym przezklatkowym (Philips Sonos 5500), oparto końcówkę cewnika o uwypukloną przegrodę międzprzedsionkową (ryc. 1.). Następnie dokonano perforacji przegrody międzyprzedsionkowej ostrym końcem prostego prowadnika 0,18. Po prowadniku wprowadzono kolejno cewniki balonowe typu TYSHAK 4 × 20 mm i 8 × 20 mm (ryc. 2.). Wykonano zabieg atrioseptostomii statycznej (ryc. 3.). Efekt zabiegu utrwalono, wprowadzając po prowadniku wieńcowym cewnik Z-5 NU-MED. Bezpośrednio po zabiegu uzyskano wytworzenie połączenia międzyprzedsionkowego do 4,5 mm (ryc. 4.), stwierdzono wzrost saturacji tętniczej z 50 do...


View full text...
keywords:

Rashkind procedure, low birth weight neonate, interventional cardiology

Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.