eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank

Zmiana opłaty za przetwarzanie artykułu (APC)!

Informujemy, że za każdy manuskrypt złożony po 1 stycznia 2024 roku i przyjęty do publikacji w Gastroenterology Review/Przeglądzie Gastroenterologicznym pobierana jest obowiązkowa opłata w wysokości 250 EURO/1200 zł.Wskazówki dla autorówKwartalnik "Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny" publikuje prace oryginalne oraz prace poglądowe, a także inne formy publikacji związane z gastroenterologią wyłącznie w języku angielskim. W czasopiśmie ukazywać się będą także materiały informacyjne konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, materiały dotyczące działalności Klubu Trzustkowego oraz aktualności dotyczące środowiska gastroenterologów. Przyjmujemy do druku również sprawozdania ze zjazdów naukowych, recenzje książek oraz listy do redakcji.Redakcja kwartalnika "Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny" nie przyjmuje do druku opisów przypadków. Opisy przypadków powinny być zgłaszane jako Listy do Redakcji. Prosimy o niezałączanie streszczenia i niewydzielanie śródtytułów w tekście.Każda praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez wybranych specjalistów z określonej dziedziny z zachowaniem wzajemnej anonimowości autorów pracy i recenzentów.Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace w języku angielskim przesłane przez elektroniczny Panel Redakcyjny dostępny na stronie czasopisma.W piśmie przewodnim należy zamieścić oświadczenie, że artykuł nie został ogłoszony ani złożony do druku w innym czasopiśmie wraz z podpisami wszystkich autorów i akceptacją kierownika instytucji, w której praca powstała.


Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron, kazuistycznych 10 stron – łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami. Tekst powinien być napisany czcionką nie mniejszą niż 12 punktów, z podwójnym odstępem pomiędzy wierszami z pozostawieniem marginesów o szerokości 2,5 cm (margines lewy, prawy, górny, dolny). Strony powinny być numerowane. Listy do redakcji nie powinny przekraczać 3 stron.


- Strona tytułowa powinna zawierać tytuł pracy wraz z nazwiskami i imionami jej autorów, a także pełną nazwą miejsca pracy każdego z nich. Na dole strony trzeba umieścić imię, nazwisko (wraz z tytułem naukowym) oraz adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym numer telefonu, faksu i/lub e-mail).


- Streszczenie powinno zawierać nie mniej niż 200 i nie więcej niż 250 słów w pracach oryginalnych, a w wypadku prac poglądowych i kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej winno mieć budowę strukturalną, tj. składać się z następujących części: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić nie więcej niż 5 słów kluczowych – zgodnych z Index Medicus (Medical Subject Reading).


- Tekst pracy w następującej kolejności: 1) w pracach oryginalnych – wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski; 2) w pracach przeglądowych – układ dowolny; 3) w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp.


- Piśmiennictwo. Odnośniki do piśmiennictwa powinny być zawarte w nawiasach kwadratowych, np. [1–4, 10, 14]. Nie należy używać numerowania automatycznego do piśmiennictwa i do odwołań. Bibliografię należy ułożyć zgodnie z kolejnością cytowania. W pracach oryginalnych i poglądowych piśmiennictwo nie powinno przekraczać 30 pozycji, natomiast w wypadku prac kazuistycznych – 10. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwiska trzech pierwszych autorów oraz dopisek „i wsp.” wraz z inicjałami imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (zgodnie z Index Medicus), rok wydania, numer tomu (rocznika), numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł, z zachowaniem interpunkcji ściśle wg poniższego przykładu:


1. Hamano H, Kawa S, Horiuchi A, et al. High serum IgG4 concentrations in patients with sclerosing pancreatitis. N Engl J Med 2001; 344: 732-8.


Pozycje książkowe powinny zawierać nazwiska autorów (trzech pierwszych, et al.) wraz z inicjałami imion, tytuł, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, przy pracach zbiorowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie „red.”, np.:


1. Pijls NH, De Bruyne B. Coronary pressure. Kluwer Academic Publishers, London 2000.


2. Perri P, Cavaliere F, Botti C, et al. Epidemiology of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. In: Update in Neuroendocrinology. Baldelli R, Casanueva FF, Tamburrano G (eds). Udine Centro UD 2004; 483-512.


- Tabele i ryciny. Tabele i ryciny nie mogą być wkomponowane w tekst, w którym należy jedynie wskazać ich usytuowanie. Tabele powinny być zamieszczone na kolejnych stronach (każda na oddzielnej stronie) i numerowane kolejno cyframi rzymskimi. Tabele powinny być opatrzone tytułem oraz odpowiednimi objaśnieniami.


Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej, w jednym z wymienionych formatów: *.cdr, *.tif, *.eps lub *.jpg (rozdzielczość 300 dpi). Opisy rycin powinny się znajdować na oddzielnych stronach. Nie należy przysyłać rycin w formacie programu MS Word (*.doc).Publikując pracę, należy pamiętać, by była ona zgodna z wymogami deklaracji helsińskiej (podpisanej w 1975 r. międzynarodowej ustawy dotyczącej etyki lekarskiej; zabrania ona podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej). Informacja o zgodzie komisji etycznej na przeprowadzanie badań i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna się znaleźć w rozdziale Materiał i metody każdej pracy, w której działanie diagnostyczne i lecznicze nie wynika ze standardów postępowania. W wypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.Pod rozdziałem Dyskusja należy podać źródła finansowania pracy w formie krótkiej informacji (np. granty, sponsorzy indywidualni).Od autorów przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych oczekuje się wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.Niezależnie od tematyki pracy, w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu skracanego terminu (dotyczy to także streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy stosować skrótów w tytule pracy.Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.Za opublikowanie pracy w kwartalniku „Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny” redakcja nie wypłaca honorarium autorskiego. Nie wykonuje również odbitek autorskich.Autoryzacji tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów drogą elektroniczną (lub faksem) pod adresem Wydawcy w ciągu 48 godz. od jego otrzymania. W przypadku braku przesłania autoryzacji w ww. terminie Wydawca przyjmuje, że autorzy akceptują tekst w istniejącej formie.Proces recenzowania


Prace nadesłane do redakcji zgodne z Zasadami publikacji prac podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych do konkretnego tytułu. Recenzent może również załączyć indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez Redaktora Naczelnego.Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors). Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.Poprawa artykułu


Autor / Autorzy jest zobowiązany do poprawiania pracy ściśle według załączonych uwag Recenzentów. Rękopis nie będzie brany pod uwagę bez poprawek wykonanych zgodnie z zaleceniami. Wszelkie poprawki powinny być wyraźnie zaznaczone, na przykład za pomocą funkcji „Śledź zmiany” w programie Microsoft Word, aby zmiany były łatwo widoczne dla redaktorów i recenzentów. Prosimy o przesłanie listu przewodniego, aby szczegółowo opisać informacje o poprawkach w artykule i zamieścić odpowiedzi na komentarze recenzentów. Zmieniona wersja artykułu zostanie sprawdzona przez redaktorów i recenzentów. Wprowadzane poprawki należy szczegółowo opisać, podać numer linii i dokładną zmianę, tak aby redaktor mógł szybko sprawdzić zmiany. Proste stwierdzenia, takie jak „gotowe” lub „poprawione zgodnie z wnioskiem”, nie będą akceptowane, chyba że zmiana jest po prostu błędem typograficznym.Opłata za publikację artykułu w czasopiśmie


Informujemy, że za opublikowanie pracy w „Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny” pobierana jest opłata w wysokości 100 euro/450 zł.


Dotyczy to wyłącznie prac zarejestrowanych po raz pierwszy w panelu redakcyjnym od


1 kwietnia 2013 r.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu artykułu do druku. Wydawnictwo wystawia fakturę po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Termedia sp. z. o.o. nie ponosi kosztów bankowych.Preferowaną formą płatności jest rozliczenie w systemie PayPal (Euro).


O ile nie ma możliwości skorzystania z tej formy płatności, można dokonać bezpośredniej wpłaty na konto:Wpłaty w Euro:


PL 21 1090 1359 0000 0001 0601 0708


Termedia sp. z o.o.


ul. Kleeberga 8


61-615 Poznań


IV Oddział BZ WBK Poznań


- SWIFT: WBKPPLPP


- kwota przelewu: 100 Euro


- tytułem: Publikacja pracy nr NUMER-PRACYWpłaty w PLN:


PL 61 1090 1359 0000 0000 3505 2645


Termedia sp. z o.o.


ul. Kleeberga 8


61-615 Poznań


IV Oddział BZ WBK Poznań


- SWIFT: WBKPPLPP


- kwota przelewu: 450 zł


- tytułem: Publikacja pracy nr NUMER-PRACY

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.