Etyczne Standardy i Procedury

Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW
Autorzy są zobowiązani do przygotowania i przesłania monografii zgodnie z wymogami określonymi przez Kolegium Redakcyjne. Ponadto Autorzy są zobowiązani do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści monografii (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

KRYTERIA AUTORSTWA I / LUB KTO POWINIEN BYĆ WYMIENIONY JAKO WSPÓŁPRACOWNIK
Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW
Monografie naukowe i monografie pod redakcją naukową są wybierane do publikacji w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji na podstawie przygotowanych pytań. Recenzent może również przesłać wraz z recenzją indywidualne komentarze, treści do opublikowania w treści monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, która z monografii naukowych zostanie zaakceptowana do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.


PROCEDURA WYDAWNICZA

Wydawnictwo Termedia przyjmuje do wydania publikacje:
  1. Monografie naukowe,
  2. podręczniki dla studentów, doktorantów,
  3. atlasy naukowe.

Pierwszym etapem przed rozpoczęciem współpracy z Autorem/Autorami jest zgłoszenie projektu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej Kolegium Redakcyjnego.
Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa Termedia sp. z o.o. po zapoznaniu się ze spisem treści maszynopisu i opinią redaktorów tematycznych na temat tego maszynopisu podejmuje decyzję o jego odrzuceniu lub przekazaniu do recenzowania.
Po uzyskaniu akceptacji Kolegium Redakcyjne i Rady Naukowej Termedia sp. z o.o. tytuł wprowadzany jest do planu wydawniczego i następują kolejne etapy procedury wydawniczej:
- podpisanie umowy wydawniczej,
- skierowanie utworu do recenzji eksperckiej,
- rezerwacja numeru ISBN,
- prace redakcyjne.
Pełna treść publikacji naukowej poddawana jest procedurze zewnętrznej recenzji eksperckiej. Szczegółowe zasady recenzji publikacji w Wydawnictwie Termedia znajdują się tutaj (https://www.termedia.pl/Procedura-Recenzji,31189.html).
W skład prac redakcyjnych wchodzą:
  • Opracowanie redakcyjne
  • Profesjonalny skład i łamanie
  • Korekta językowa
  • Korekta techniczna
  • Projekt okładki
  • Druk

Propozycje maszynopisów do publikacji w wydawnictwie Termedia prosimy przesyłać na adres e-mail: termedia@termedia.pl


Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 822 77 81
termedia@termedia.pl
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.