eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2010
vol. 14
 
Share:
Share:
more
 
 
Commentary

II Kongres Współczesnej Onkologii - Nowotwory wyzwaniem XXI wieku Onkologia Spersonalizowana Poznań, 22-24 kwietnia 2010 r.
Abstracts

Współczesna Onkologia (2010) vol. 14; 2 (96-180)
Online publish date: 2010/04/30
Article file
- SESJE.pdf  [0.62 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Sesja 2.

Nowe technologie w diagnostyce

i leczeniu nowotworów

[1]

MikroRNA jako cel i narzędzie w terapii nowotworówMicroRNA as target and tool for cancer therapy

[2]

Micro-RNA w diagnostyce i terapii raka niedrobnokomórkowego płuc[3]

Perspektywy TPMCC (TherapeuticPersonalized Multimodality Cancer Care) w leczeniu chorych na raka regionu

głowy i szyi

[4]

Genetyczne uwarunkowania wyboru

leczenia w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczegoGenetic characteristics of haematological patients: role in diagnosis and prediction of response to treatment

[5]

Czy możliwa jest personalizacja

przeszczepienia szpiku?Is it possible to personalize bone marrow transplantation?

Sesja 3.Nowe narzędzia w diagnostyce i terapii nowotworów

[6] Zautomatyzowana diagnostyka zmian genetycznych[7] Lung cancer biobanking[8] Zahamowanie rozwoju nowotworu mózgu u ludzi za pomocą RNAInhibition of human brain tumour invasion with RNA[9] Perspektywy modulowanego i dynamicznego obrazowania PET/TK/NMR biologicznego stagingu wybranych nowotworów[10] Bilateral ND:YAG laser resection in the treatment of multiple lung metastasesSesja 5.Wprowadzenie do onkologii spersonalizowanej[11] Co powinniśmy znać, aby planować terapie celowane – fenotyp guza czy genotyp pacjenta? Sergiusz Nawrocki[12] Transkryptomiczne sygnatury predykcyjne w doborze chemioterapii neoadiuwantowej u chorych na raka piersiPredictive transcriptomic signatures in selection of neoadjuvant chemotherapy in breast cancer pateints[13] Cytochromy P450 jako czynniki wpływające na podatność oraz terapię nowotworów

Cytochromes P450 as factors influencing cancer susceptibility and therapy[14] Selenium supplementation and the risk of cancer in BRCA1 carriers .[15] Neoadjuvant therapy with cisplatin in BRCA1-positive breast cancer patients T. Byrski1, J. Gronwald1, T. Huzarski1, R.A. Dent2,Sesja 6. Postępy w onkologii[16] Operacje częściowe w leczeniu raka krtaniPartial open resection in laryngeal cancerSesja doniesień ustnych[17] Wyniki diagnostyki molekularnej w zaawansowanych rakach jelita grubego kwalifikowanych do leczenia terapią celowaną anty-EGFRResults of molecular diagnostics in advanced colorectal carcinoma tested for eligibility for EGFR-targeted therapy

[18] Personalizacja terapii PBL – przydatność techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) w wyborze optymalnego sposobu leczeniaPersonalized therapy of CLL – usefulness of differential scanning calorimetry (DSC) in the choice of optimal treatment[19] Osteopontyna – potencjalny nowy marker w monitorowaniu skuteczności chemioterapii I rzutu u chorych na raka jajnikaOsteopontin – a new potential marker in monitoring the effectiveness of first-line chemotherapy in patients with ovarian carcinoma[20]Wartość diagnostyczna zmian genetycznych typu LOH/MSI w nowotworach tarczycyDiagnostic value of genetic alterations of LOH/MSI type in thyroid neoplasms[21] Ocena stężenia cząstek adhezyjnych sVCAM-1 i sICAM-1 u kobiet chorych na raka piersiDetermination of concentration of sVCAM-1 and sICAM-1 in women with primary breast cancer[22] Korelacja ekspresji EGFR oraz poziomu cytokin wydzielanych przez limfocyty T krwi obwodowej w raku płaskonabłonkowym krtani*Expression of EGFR and production of cytokines by peripheral blood T lymphocytes in squamous cell carcinoma of the larynx**This work was supported by grants from the National Science Council (KBN N403 04332/2326)[23] Hipermetylacja promotora genu E-kadheryny w rodzinnych i sporadycznych rakach żołądka w polskiej populacjiE-cadherin gene promoter hypermethylation in familial and sporadic gastric cancers in the Polish population[24] Wstępny raport oceny częstości metylacji promotora genu MGMT w złośliwych glejakach operowanych w Klinice Neurochirurgii CM UJ w roku 2009 i diagnozowanych neuropatologicznie w Zakładzie Neuropatologii CM UJ w Krakowie

Praca sfinansowana z programu K/ZDS/001044, Uniwersytet Jagielloński
Copyright: © 2010 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe