eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Indeks prac

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (808-812)
Online publish date: 2003/12/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Indeks prac


Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 1 (38)

Poszukiwanie postępu w chemioterapii nowotworów
Search for the progress in cancer chemotherapy
Wiesław Wiktor Jędrzejczak 6

Oksaliplatyna – właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne
Oxaliplatin – pharmacological properties and clinical efficacy
Monika Paluszewska 12

Hamowanie onkogenów za pomocą oligonukleotydów antysensowych
jako metoda terapii nowotworów
Oncogenes inhibition with the use of antisense
oligonucleotides as a new method of cancer treatment
Daria Nurzyńska 18

Chemioterapia doustna
Oral chemotherapy
Małgorzata Magoń, Wiesław Wiktor Jędrzejczak 24

Analogi somatostatyny jako leki przeciwnowotworowe
Somatostatin analogues as antineoplastic drugs
Alicja Asendrych, Andrzej Deptała 32

Zastosowanie trastuzumabu w leczeniu guzów litych
Use of trastuzumab in the treatment of solid tumors
Grzegorz Charliński, Piotr Boguradzki 39

Inhibitory topoizomerazy I
– unikalna grupa leków przeciwnowotworowych
Topoisomerase I inhibitors – a unique class of antineoplastic agents
Joanna Omyła-Staszewska, Andrzej Deptała 45

Markery molekularne w raku jelita grubego
– doświadczenie z Zachodniej Australii
Molecular markers in colorectal carcinoma
– the Western Australian experience
Artur Kamiński, David Josephs 54

Zastosowanie sieci neuronowych i spektroskopii 1H MR
in vivo w rozpoznawaniu guzów mózgu
An application of neural networks and 1H MR
in vivo spectroscopy in brain tumors recognition
Kamil Gorczewski, Maria Sokół 62

Sprawozdanie z 38. Dorocznego Spotkania
Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Report from 38th Annual Meeting of the American Society
of Clinical Oncology
Janusz Wojtacki, Monika Rucińska, Monika Nowaczyk 68Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 2 (39)

Aktywność...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe