eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2013
vol. 7
 
Share:
Share:

Indeks prac opublikowanych w 2012r.

Online publish date: 2013/03/27
Article file
- Indeks prac w 2012 r.pdf  [0.05 MB]
Get citation
 
 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; vol. 6, 1

 1 Powikłania żywienia dojelitowego jako problem

leczniczy i pielęgnacyjny


Complications of enteral nutrition as a therapeutic and nursing problem

Beata Skokowska, Grażyna Bączyk, Lucyna Gacek, Anna Bielawska7 Przegląd piśmiennictwa na temat bólu pooperacyjnego oraz jakości opieki pielęgniarskiej

Review of literature on the post-operative pain

and the quality of nursing care


Agnieszka Ulatowska, Grażyna Bączyk,

Honorata Lewandowska13 Percepcja bólu u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych

Perception of pain in patients with chronic

limb ischemia


Danuta Ponczek, Katarzyna Piotrowska,

Mirosława Felsmann, Marzena Humańska20 Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia

chorych po zabiegach kardiochirurgicznych


Influence health behaviours on quality of life

of patients after cardiosurgical operations


Krystyna Kurowska, Marta Korecińska26 Aktywność fizyczna pacjentów z nadciśnieniem tętniczym a jakość ich życia

Physical activity and quality of life in patients

with hypertension


Bernadeta Cegła, Małgorzata Filanowicz,

Aneta Dowbór-Dzwonka, Ewa Szynkiewicz34 III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; vol. 6, 243 Badanie fizykalne i postępowanie pielęgniarskie

w schorzeniach układu naczyniowego kończyn dolnych


Physical examination and nursing care in diseases

of the vascular system limb lower


Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień,

Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda-Białasik, Łukasz Woda52 Dostęp doszpikowy w stanach zagrożenia życia

Intraosseous access in life-threatening conditions Marzena Jędrzejczyk, Dariusz Bazaliński,

Paweł Więch, Andrzej Włodyka64 Ocena wydolności oddechowej chorych kwalifikowanych do operacji na aorcie brzusznej

Evaluation of respiratory efficiency of patients qualified for surgery on the abdominal aorta Arkadiusz Berwecki, Mariusz Janusz, Tomasz Ridan, Małgorzata Berwecka, Anna Spannbauer,

Andrzej Cencora72 Jakość życia pacjentów w podeszłym wieku

z nowotworami przewodu pokarmowego hospitalizowanych na oddziale chirurgii ogólnej

Quality of life in elderly patients with digestive tract cancers hospitalised at a general surgery department

Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki,

Monika Korzeniowska, Irena Wrońska78 Rola pielęgniarki w leczeniu trombolitycznym

w udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku


Role of the nurse in thrombolytic therapy for

the patient with ischaemic stroke: a case report


Anna Smelkowska, Joanna Pniewska,

Barbara Grabowska-Fudala, Krystyna Jaracz83 Streszczenia z III Ogólnopolskiej Konferencji PTPA

„Od nauki do zintegrowanej praktyki”

Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; vol. 6, 3

99 Owrzodzenia o różnej etiologii. Opis gojenia trzech przypadków

Ulcerations of different etiology. Three case studies

Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk,

Justyna Cwajda-Białasik, Elżbieta Hancke,

Arkadiusz Jawień, Paweł Brazis105 Przygotowanie pacjentów z otyłością olbrzymią

do leczenia bariatrycznego

Preparation for bariatric surgery for patients with morbid obesity

Regina Sierżantowicz, Hady Razak Hady,

Bożena Kirpsza, Lech Trochimowicz, Jacek Dadan109 Rozpoznanie i postępowanie we wstrząsie

hipowolemicznym u dzieci


Diagnosis and management of hypovolemic shock in children

Beata Rybojad, Anna Aftyka, Ewa Rudnicka-Drożak114 Rola przystosowania się do optymalnej jakości życia kobiet po mastektomii

The role of adaptation to the optimal quality of life among women after mastectomy

Krystyna Kurowska, Barbara Spierewka123 Ocena motywacji chorych z miażdżycą tętnic

kończyn dolnych do zaprzestania palenia tytoniu


Assessment of motivation of the patients with

atherosclerosis of the lower limbs to stop smoking


Danuta Ponczek, Katarzyna Zamiar

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; vol. 6, 4

131 Funkcjonowanie społeczne osób w podeszłym

wieku z przetoką jelitową


Social functioning in the elderly with the entero fistule

Lucyna Gacek, Grażyna Bączyk, Beata Skokowska, Anna Bielawska, Dorota Bernard,

Monika Pyszczorska, Jadwiga Pieścikowska138 Pielęgniarska ocena stanu chorego z bólem

pooperacyjnym


Nursing assessment of the patients’ postoperative pain

Katarzyna Juszczak142 Ocena urazowości u dzieci hospitalizowanych

w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala

Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

w latach 2005–2009


Assessment of traumas in children hospitalized

in Department of Paediatric Surgery University Hospital no. 1 in Bydgoszcz in years 2005-2009


Ewa Barczykowska, Marika Żurawska,

Irena Daniluk-Matraś, Marta Grabinska,

Andrzej Kurylak151 Analiza poziomu jakości opieki pielęgniarskiej

w opinii pielęgniarek i pacjentów


Analysis of the quality of nursing care in the

opinion of nurses and patients


Jolanta Glińska, Agata Bednarska,

Beata Brosowska, Małgorzata Lewandowska161 Lokalizacja i natężenie bólu u chorych

po zabiegach kardiochirurgicznych


Pain location and intensity in patients after cardiac surgery

Bartosz Szczudłowski, Lucyna Płaszewska-Żywko167 Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa

Pielęgniarstwa Angiologicznego


Paulina Mościcka
Copyright: © 2013 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.