Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
2/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Jednostki opieki zdrowotnej jako płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Henryka Romanow

Online publish date: 2003/12/18
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Obowiązki płatnika składek reguluje Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 877 z późniejszymi zmianami).


Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie – osoby podlegającej ubezpieczeniom – do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.

Osobami podlegającymi ubezpieczeniom są w zakładach opieki zdrowotnej: pracownicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej oraz osoby z nimi współpracujące. Płatnikiem składek dla wymienionych osób może być zarówno pracodawca, jak również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński. Osoby te zgłaszają się do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, zdrowotnego na drukach ZUS ZUA. Finansowanie następuje z budżetu państwa, a ZUS dokonuje rozliczenia składek.

Płatnik składek zgłasza do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegające tym ubezpieczeniom w ciągu siedmiu dni i dokonuje tej czynności na druku ZUS ZUA.

Jeżeli osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a nie podlega ubezpieczeniom społecznym to dokonuje zgłoszenia na druku ZUS ZZA.

Na podstawie art. 22 Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od wszystkich przychodów (art. 21), jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła.

Na przykład osoba pozostająca w stosunku pracy podjęła działalność w prywatnym gabinecie lekarskim, z tytułu stosunku pracy została zgłoszona przez pracodawcę – płatnika składek, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; natomiast z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, natomiast w trybie cytowanego art. 22 podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składki na to ubezpieczenie od uzyskiwanych w gabinecie lekarskim przychodów.

Obowiązkiem płatnika składek jest zgłoszenie do tego ubezpieczenia członków rodziny ubezpieczonego, którzy pozostają na jego wyłącznym utrzymaniu. Płatnik składek dokonuje zgłoszenia członków rodziny...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe