eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank4/2019
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Krótkoterminowe efekty działania immunoterapii jadem osy na ekspresję receptora dla interleukiny 7 (IL-7) na komórkach T CD4+ krwi obwodowej

Kamil K. Grubczak
,
Andrzej Eljaszewicz
,
Maria M. Tomasiak-Łozowska
,
Maciej Klimek
,
Marcin Czaban
,
Aleksandra Starosz
,
Anna Bodzenta-Lukaszyk
,
Marcin Moniuszko

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2019; 6, 4: 141–145
Data publikacji online: 2019/12/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Indukcja tolerancji na alergen z użyciem immunoterapii jadem (VIT) jest najbardziej skutecznym narzędziem w leczeniu pacjentów z alergią na jad błonkoskrzydłych. Dotychczas większość korzystnych efektów VIT (w tym swoistej immunoterapii ogólnie) była wiązana ze zmianami w fenotypie i funkcji komórek T CD4+. Homeostaza i przeżycie komórek T CD4+ ściśle wiążą się z sygnałami przekazywanymi przez interleukinę 7 (IL-7) i jej receptor – IL-7R (CD127). Jednak obecnie nie ma danych dotyczących wpływu immunoterapii jadem błonkoskrzydłych zarówno na IL-7, jak i IL-7R.

Cel
Ocena krótkoterminowych efektów SIT jadem osy dotyczących ekspresji IL-7R na komórkach T CD4+ krwi obwodowej pacjentów uczulonych na jad osy w pierwszych 3 miesiącach VIT.

Materiał i metody
Krew obwodowa została pobrana od pacjentów uczulonych na jad osy w przebiegu terapii immunologicznej w schemacie ultra-rush z wykorzystaniem Venomenhal Wespe (HAL Allergy). Ocenę receptora IL-7 w obrębie limfocytów CD4+ wykonano z użyciem barwienia immunologicznego przeciwciałami wyznakowanymi fluorochromami i analizy cytometrii przepływowej.

Wyniki
Pomimo tendencji do zmniejszonej ekspresji receptora IL-7 na komórkach T CD4+ po pierwszych 24 godzinach immunoterapii, ostatecznie nie stwierdzono istotnych różnic w odsetkach IL-7R-dodatnich komórek T CD4+.

Wnioski
Uzyskane wyniki sugerują, że SIT jadem osy nie wpływa na odsetki komórek T CD4+CD127+ na wczesnym etapie leczenia. Jednak brak danych na temat oddziaływania VIT na fenotyp limfocytów T w długoterminowej obserwacji uzasadnia potrzebę dalszych badań nad wpływem VIT błonkoskrzydłych na oś IL-7/IL-7R w kontekście indukowania tolerancji na alergeny.Introduction
Induction of allergen tolerance through venom immunotherapy (VIT) remains the most effective therapeutic tool in the treatment of patients allergic to hymenoptera venom. To date, majority of beneficial effects of VIT (and specific immunotherapy in general) have been associated with the alteration of phenotype and function of CD4+ T cells. Homeostasis and survival of CD4+ T cells is strictly related to signaling mediated by interleukin-7 (IL-7) and its receptor, IL-7R (CD127). To date, however, there are no data on the effects of hymenoptera venom immunotherapy on IL-7 nor IL-7R.

Aim
Here, we evaluated short-term effects of wasp venom SIT on the expression of IL-7R on peripheral blood CD4+ T cells in wasp venom-sensitive patients within first 3 months of VIT.

Material and methods
Peripheral blood was collected from wasp venom-sensitive patients in the course of ultra-rush immune therapy using Venomenhal Wespe (HAL Allergy). Assessment of IL-7 receptor within CD4+ lymphocytes was performed using immunostaining with fluorochrome-labeled monoclonal antibodies and flow cytometric analysis.

Results
Although we found a trend to decreased expression of IL-7 receptor on CD4+ T cells within first 24 h of immunotherapy, however, in total, we did not demonstrate significant differences in frequencies of IL-7R-positive CD4+ T cells.

Conclusions
Acquired results suggest that wasp venom SIT does not seem to affect frequencies of CD4+CD127+ T cells at early stages of therapy. However, no data on effects of VIT on T cell phenotype in long-term observation justify need for further studies on hymenoptera VIT effects on IL-7/IL-7R axis in context of allergen tolerance induction.

słowa kluczowe:

IL-7R (CD127), komórki T CD4+, alergia na jad osy, immunoterapia swoista

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe