Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
9/2003
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Migotanie przedsionków po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego
Aktualne wytyczne postępowania farmakologicznego

Maciej Banach
,
Piotr K. Okoński

Przew Lek 2003, 6, 9, 50-53
Online publish date: 2004/04/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych powikłań występujących po zabiegach kardiochirurgicznych i wynosi od 10 do 50 proc. w zależności od definicji i metod wykrywania. Mimo istnienia jednolitych wytycznych wciąż istnieją wątpliwości odnośnie wyboru leku antyarytmicznego, a także czasu wdrożenia leczenia. Migotanie przedsionków wpływa na pogorszenie stanu pooperacyjnego pacjenta, wydłuża czas hospitalizacji i znacznie zwiększa koszty pobytu w szpitalu. Dlatego umiejętne zapobieganie i leczenie pooperacyjnego migotania przedsionków jest jednym z podstawowych zadań dla lekarzy prowadzących pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.


Wstęp


Migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych powikłań występujących po zabiegach kardiochirurgicznych i wynosi wg różnych autorów od 10 do 50 proc. w zależności od definicji i metod wykrywania. Najczęściej pojawia się między 2. a 4. dobą po operacji i często nawraca w ciągu pierwszych 30 dni po zabiegu [1, 2, 5]. Ostatnio notuje się wzrost częstości występowania pooperacyjnego AF (atrial fibrillation). Jest to prawdopodobnie związane z rozszerzeniem grupy chorych kwalifikowanych do zabiegów CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) poprzez zmniejszanie liczby czynników dyskwalifikujących. Właściwe leczenie i zapobieganie pooperacyjnemu AF jest niezwykle ważne dla poprawy stanu zdrowia pacjentów i szybszej rehabilitacji, a takie zmniejszenia kosztów hospitalizacji. Mimo istnienia jednolitych wytycznych AHA (American Heart Association), ACC (American College of Cardiology) i ESC (European Society of Cardiology) wciąż istnieją wątpliwości dotyczące wyboru leku antyarytmicznego, a także czasu wdrożenia leczenia, bowiem opublikowane jak dotąd badania wskazują na korzyści stosowania terapii antyarytmicznej zarówno w okresie przed- jak i pooperacyjnym.


Przedoperacyjne podawanie

leków antyarytmicznych


Istnieją opublikowane doniesienia wskazujące na korzystną rolę przedoperacyjnego, profilaktycznego podawania leków antyarytmicznych w zapobieganiu pooperacyjnym napadom migotania przedsionków. W pracach tych wykazano istotną redukcję kosztów i czasu hospitalizacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. W kontrolowanym grupą placebo, randomizowanym badaniu ARCH (Amiodarone Reduces CABG Hospitalization Study) wykazano 25-procentową, istotną statystycznie redukcję przypadków...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.