Procedura Recenzji

PROCEDURA RECENZJI MONOGRAFII NAUKOWYCH LUB MONOGRAFII POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ
Termedia sp. z o.o. dąży do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową i innych form wydawniczych o jak najwyższym poziomie merytorycznym. Zgodnie z zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE) każda pozycja wydawnicza Termedia sp. z o.o. podlega obiektywnej recenzji naukowej przed włączeniem jej do planu wydawniczego.

Termedia sp. z o.o. przyjęła procedurę recenzji zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (double-blind review process). Poniżej określa się wymogi, jakie musi spełniać monografia naukowa, monografia naukowa pod redakcją naukową lub inna forma wydawnicza, aby została włączona do planu wydawniczego:

1. Procedura recenzji jest dwustopniowa.

2. Pierwszy etap: Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa Termedia sp. z o.o. po zapoznaniu się ze spisem treści monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową i opinią redaktorów tematycznych na temat tejże monografii podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub przekazaniu do recenzowania.

3. W przypadku odrzucenia monografii Termedia sp. z o.o. zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone, a także usuwa wszelkie sporządzone w procesie recenzowania kopie z posiadanych zasobów.

4. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa Termedia sp. z o.o. kieruje materiał do recenzji naukowej.

5. Recenzja dokonywana jest niezależnie przez dwóch ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających minimum tytuł doktora habilitowanego.

6. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane przez Termedia sp. z o.o. autorom monografii.

7. Pisemna recenzja jest przechowywana w archiwum Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej Termedia sp. z o.o.
8. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową. Dopuszczenie do druku powinno być związane z wartością naukową monografii, w szczególności jeśli monografia opisuje najnowsze badania, teorie naukowe, metody badawcze, lub z faktem wnoszenia znaczącego wkładu w rozwój nauki, dyscyplin naukowych lub popularyzacji osiągnięć naukowych.

9. Dwie negatywne decyzje dyskwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową z dalszych etapów produkcyjnych. W tym przypadku zastosowanie ma pkt 3.

10. Dwie pozytywne decyzje kwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową do dalszych etapów produkcyjnych.

11. W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa Termedia sp. z o.o. kontaktuje się z autorem/autorami lub redaktorem naukowym, przekazując mu treść negatywnej recenzji i prosząc o ustosunkowanie się do niej na piśmie oraz zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora na uwagi zawarte w negatywnej recenzji oraz na podstawie trzeciej recenzji Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa Termedia sp. z o.o. podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z monografią naukową lub monografią pod redakcją naukową.

12. Termedia sp. z o.o., zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podejmuje starania, aby prace nie były przykładem niewłaściwych praktyk w nauce określanych jako ghostwriting i guest authorship bądź plagiatu. W tym celu ma prawo żądać stosownych oświadczeń od autorów oraz dokonywać kontroli manuskryptów stosownymi programami antyplagiatowymi.

13. W przypadku wykrycia praktyk określonych w pkt 12 Termedia sp. z o.o. oświadcza, że niezwłocznie będzie przekazywać informacje o tych praktykach do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych, a także będzie informować odpowiednie organy ścigania.

Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 822 77 81
termedia@termedia.pl
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.