eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 

Report from a visit to the University Hospital in Minneapolis and the Tom Baker Cancer Center in Calgary

Krzysztof Leśniewski-Kmak

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 3 (228-230)
Online publish date: 2003/05/12
Article file
- Sprawozdanie.pdf  [0.13 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Na przełomie stycznia i lutego 2003 r. byłem przez 6 tyg. gościem Oddziału Onkologii, Hematologii i Przeszczepów Szpiku Kostnego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Minnesota w Minneapolis, w Stanach Zjednoczonych. Szefem oddziału jest dr Philip McGlave, profesor Uniwersytetu Minnesota. Kliniki i laboratoria związane z onkologią znajdują się nie tylko na terenie szpitala uniwersyteckiego (Fairview-University Medical Center – gigantycznego kombinatu, położonego po obu stronach Missisipi), ale również w przylegających obiektach, jak Masonic Cancer Center, Masonic Cancer Research Center, Foreign Wars Veterans Building, a także leżącego w znacznej odległości Veterans Administration Medical Center.


Podczas pobytu zostałem włączony w pracę laboratorium prowadzonego przez mojego gospodarza, dr. Arkadiusza Dudka. Niezależnie od tego zostałem zaangażowany w podsumowanie wyników badania klinicznego, dotyczącego drobnokomórkowego raka płuca oraz tamtejszych doświadczeń w stosowaniu Iressy u chorych z zaawansowanym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, poddanych wcześniej masywnej chemioterapii.

Dr Arkadiusz Dudek specjalizuje się w leczeniu raka płuca i z tym nowotworem związane są również badania prowadzone w jego laboratorium. Należą do nich badania nad znaczeniem nadekspresji receptora Her2/neu dla leczenia raka niedrobnokomórkowego płuc. Inne projekty, to próba wykorzystania hodowanych in vivo i genetycznie modyfikowanych krążących komórek endotelialnych (BOEC – blood outgrowth endothelial cells) do produkcji substancji angiostatycznych wewnątrz guza, badanie właściwości i przydatności niektórych markerów angiogenezy w raku płuca oraz badania nad genami o zmienionej w przypadkach raka płuca ekspresji. Miałem też okazję zapoznać się z dumą ośrodka, jaką stanowi Instytut Komórki Pnia. Jego dyrektorem jest Belgijka, prof. Catherine Verfaillie. Wśród obszarów zainteresowania placówki wymienić można badania nad regulacją hemopoezy pod wpływem cytokin i składników substancji międzykomórkowej na modelach in vitro i in vivo, zastosowanie wektorów retrowirusowych, molekularna charakterystyka komórek pnia, badania nad procesami rozrostowymi z dodatnim Bcr/Abl – w tym badania nowotworowej komórki pnia w przewlekłej białaczce szpikowej i poszukiwanie nowych możliwości celowanego leczenia tej grupy nowotworów, a także badania nad niedokrwistościami Fanconiego i sierpowatą oraz ich ewentualnym leczeniem genowym. Spektakularne są badania związane z uniwersalnymi możliwościami różnicowania komórki pnia. Budzą one nadzieję na nowe możliwości lecznicze, co zaczyna mieć potwierdzenie w pierwszych badaniach klinicznych.

W trakcie pobytu brałem udział w wielu spotkaniach, służących prezentacji najnowszej wiedzy z pewnego obszaru onkologii i związanych z nią badań podstawowych, najczęściej przygotowywanych przez osoby specjalizujące się w dziedzinie onkologii, ale również etatowych pracowników Uniwersytetu – z dziedziny, którą zajmują się w pracy klinicznej i w prowadzonych przez siebie laboratoriach (łączenie pracy klinicznej i laboratoryjnej jest właściwie regułą). Odbywały się też interdyscyplinarne spotkania grup narządowych (nowotworów przewodu pokarmowego, klatki piersiowej i piersi), na których omawiano bieżące przypadki, poczynając od obrazu klinicznego choroby, poprzez wyniki badań obrazowych i histologicznych, skończywszy na planowaniu postępowania leczniczego, w tym ewentualnej kwalifikacji do badania klinicznego. Jeżeli chodzi o tę ostatnią opcję, możliwości są ogromne, bowiem ośrodek bierze udział w bardzo wielu badaniach, głównie w ramach CALGB (Cancer and Leukemia Group B). Na wszelkiego rodzaju spotkania i szkolenia zespół poświęca bardzo wiele czasu, nie mówiąc o prowadzonych jednocześnie badaniach pozaklinicznych. Jest to bardzo zaskakujące z polskiej perspektywy, jednak liczba chorych przyjmowanych przez poszczególnych lekarzy w ośrodku uniwersyteckim jest nieporównanie mniejsza niż w Polsce, a praca inaczej zorganizowana, głównie dzięki pomocy dużej liczby bardzo kompetentnych pielęgniarek – w tym tej ich części, która zajmuje się prowadzeniem organizacyjnej strony badania klinicznego. Lekarz uwolniony jest też w znacznym stopniu od dokumentacji chorego, co jednak nie zawsze wychodzi na dobre jej jakości. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że chociaż nie wszyscy lekarze równie chętnie korzystają z ogromnych możliwości finansowania leczenia, często ponoszone są bardzo wysokie nakłady niewiążące się z proporcjonalną efektywnością.
Pożytecznemu spędzaniu czasu w Minneapolis sprzyjała pogoda – mrozy dochodziły do –40ºC, połączone często z silnymi, porywistymi wiatrami i dużymi opadami śniegu.

W dniu 1.03.2003 r. rozpocząłem miesięczny pobyt w Tom Baker Cancer Centre (TBCC) w kanadyjskim mieście Calgary, położonym w prowincji Alberta, w pobliżu nadzwyczajnych parków narodowych w Górach Skalistych. Przebywałem tam na zaproszenie byłego dyrektora placówki, dr. Alexandra Patersona, profesora Uniwersytetu Calgary. Ośrodek ten, nieporównywalnie bardziej kameralny niż poprzedni, prowadzi leczenie chorych z obszaru południowej Alberty. W trakcie pobytu miałem okazję uczestniczyć w przygotowywaniu wspólnego algorytmu leczenia uzupełniającego raka piersi dla całej prowincji (ośrodkiem dla jej północnej części jest Edmonton). Zwraca uwagę fakt, że onkologia w Kanadzie jest zdecydowanie bardziej europejska niż amerykańska, jeżeli chodzi o podejście do leczenia. Wynika to po części ze społecznego charakteru ubezpieczeń zdrowotnych i mniejszych nakładów finansowych. Podobnie jednak jak w Stanach Zjednoczonych, w Calgary stosuje się immunoterapię raka jasnokomórkowego nerki przy użyciu wysokich dawek interleukiny drugiej, podawanej dożylnie.
Tak jak w Minneapolis, personel ośrodka i rezydenci systematycznie uczestniczą w posiedzeniach grup narządowych i bardzo wielu świetnie przygotowanych szkoleniach, a częstymi gośćmi są specjaliści w określonej dziedzinie onkologii ze Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej interesujących należało spotkanie poświęcone psychologicznym i społecznym aspektom leczenia przeciwnowotworowego. Związane ono było z podsumowaniem programu wsparcia dla pacjentów TBCC. Przeprowadzona ankieta pozwoliła na wyodrębnienie grup chorych najbardziej narażonych na stres i najważniejszych ich problemów. Brak możliwości porozumienia się z lekarzem w tym samym języku znacznej części chorych (sam poznałem będącą w takiej sytuacji Polkę), czy trudności w parkowaniu samochodu jako jeden z ważniejszych ich problemów, zwracają uwagę, w jak innej rzeczywistości pracuje się w Kanadzie.
Jeżeli chodzi o programy badawcze, ośrodek uczestniczy w wielu projektach, nie tylko klinicznych. Miałem okazję zapoznać się, np. z pracą laboratorium zajmującego się m.in. farmakokinetyką i immunologią nowotworów, prowadzonego przez dr. Stefana Glűcka.
Panujące arktyczne mrozy nie sprzyjały zwiedzaniu okolicy, jednak zobaczenie mikroskopijnego wycinka Gór Skalistych w cieplejszy weekend wystarczyło, żeby przekonać się, że żadne superlatywy nie opiszą tamtejszej przyrody.

dr med. Krzysztof Leśniewski-Kmak
Klinika Onkologii
Wojskowego Instytutu Medycznego
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. 0 (prefiks) 22 68 17 163/235
e-mail: klkmak@medscape.com

Copyright: © 2003 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe