eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Słowo wstępne

Andrzej Mackiewicz

Współcz Onkol (2003), vol. 7, 10, 737
Online publish date: 2003/12/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce ostatni w roku 2003 – 10. numer Współczesnej Onkologii. Pismo nasze istnieje na rynku 7 lat. Rozpoczynaliśmy jako kwartalnik, później dwumiesięcznik, a od dwóch lat wydajemy 10 numerów pisma rocznie. W 2003 r. ukazało się 107 artykułów przesłanych do druku praktycznie ze wszystkich ośrodków onkologicznych w kraju oraz kilka z zagranicy (indeks w tym numerze). Wprowadziliśmy zwyczaj publikowania jednego lub dwóch numerów monotematycznych w roku. Wydania te mają służyć jako edukacyjne – state-of-the-art, tak przecież przydatne dla specjalizujących się kolegów. Staramy się również publikować obowiązujące na świecie standardy w onkologii; przykładem może być zamieszczony w tym numerze artykuł prezentujący obecnie obowiązującą klasyfikację nowotworów wg AJCC. Walczymy o wprowadzenie Współczesnej Onkologii do światowych baz danych, co w dniu dzisiejszym jest bardzo trudnym zadaniem, zważywszy na to, że nadal chcemy wydawać pismo w języku polskim. Przystosowujemy wydania do norm obowiązujących w Index Copernicus, aby podnieść punktację pisma w tej bazie. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy i zainteresowaniu publikowaniem we Współczesnej Onkologii, wsparciu sponsorów oraz ciężkiej pracy Rady Naukowej poziom pisma oraz jego ranga w środowisku medycznym w kraju będzie nadal wzrastać.
W roku 2003 odnotowaliśmy w polskiej onkologii kilka ważnych wydarzeń. Utworzone zostały dwa nowe stowarzyszenia: Polska Grupa Czerniakowa oraz Polska Grupa Raka Nerki. Mamy nadzieję, że oba towarzystwa skoordynują działania onkologów, zajmujących się powyższą tematyką w kraju, będą tworzyć standardy i odpowiednie procedury, opiniować poczynania i doradzać Narodowemu Funduszowi Zdrowia i jego następcom. Ważnym wydarzeniem w kraju było cykliczne już spotkanie Post ASCO – zorganizowane krótko po Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Pomysł ten spotyka się z ogromnym zainteresowaniem naszego środowiska z jasnych przesłanek, tzn. przekazania najnowszych osiągnięć onkologii na świecie tym kolegom, którzy z różnych względów (najczęściej finansowych) nie mogli sami w kongresie uczestniczyć. W listopadzie odbyła się w Poznaniu konferencja Postępy w onkologii, związana z 50-leciem utworzenia...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe