eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
2/2023
vol. 17
 
Share:
Share:

Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo--Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz 18–19 maja 2023 r.

Paulina Mościcka
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Online publish date: 2023/07/25
Article file
- Sprawozdanie.pdf  [0.22 MB]
Get citation
 
 
W dniach 18–19 maja 2023 r. w City Hotel Bydgoszcz odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Głównym celem tegorocznego spotkania była prezentacja nowości w interdyscyplinarnej, zintegrowanej opiece pielęgniarskiej w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. W Konferencji uczestniczyło niemal 250 osób z całego kraju (ryc. 1). Zaproszono prelegentów z ośmiu uniwersytetów z całej Polski.
Konferencję otworzyła prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (ryc. 2). Prof. Szewczyk powitała wszystkich zebranych, podziękowała za udział partnerom i sponsorom uczestniczącym w tym wydarzeniu oraz przedstawiła historię PTPA. Patronat merytoryczny i nadzór naukowy nad wydarzeniem sprawowali: Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego. Patronat nad Konferencją objęli: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku oraz stowarzyszenie Stoma LIFE. Wśród gości honorowych byli: prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy, prof. dr hab. n. o zdr. Alina Borkowska, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz dr hab. n. med. Mariusz Wysokiński, prof. UML, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wykład inauguracyjny dotyczący zakażenia ran wygłosiła prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, kierownik Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Pierwsza sesja poświęcona była nowościom w chirur­gii przewodu pokarmowego z punktu widzenia pielęgniarki i chirurga. Prowadzili ją prof. Borkowska, prof. Kozieł, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska i dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK z Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy (ryc. 3). W sesji zaprezentowano pięć bardzo interesujących prac. Pierwsza z nich dotyczyła otyłości, chorobę tę omówił prof. Michalik. Prof. Kozieł zreferowała zagadnienia związane z ostrym zapaleniem trzustki. Kolejne prace na temat leczenia bariatrycznego zaprezentowali: dr Tomasz Zwoliński z Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, który skupił się na leczeniu chirurgicznym, a dr Cierzniakowska przedstawiła wyniki badań dotyczących jakości życia chorych po operacjach bariatrycznych. Dr n. o zdr. Anna Spannbauer z Kliniki Chirurgii Instytutu Fizjoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie podjęła trudną tematykę związaną z przygotowaniem rehabilitacyjnym do zabiegu chirurgicznego chorych z dużą przepukliną brzuszną.
Druga sesja poświęcona była nowościom w opiece pielęgniarskiej w chirurgii naczyniowej i angiologii. Przewodniczyli dr n. med. Paweł Brazis i dr n. med. Paweł Wierzchowski z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Zaprezentowanych zostało siedem bardzo interesujących prac, były to prace oryginalne i jedna praca kazuistyczna. Po zakończeniu sesji był czas na dyskusję z prelegentami. Ostatnim wykładem prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz wprowadziła uczestników Konferencji w tematykę biofilmu. Część merytoryczną zakończyły dwa warsztaty. Pierwszy poprowadziła dr n. o zdr. Paulina Mościcka z Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy. W jego trakcie oceniano czynniki gojenia się owrzodzeń żylnych. Podczas drugiego warsztatu dr n. med. inż. Sławomir Pyszniak poruszył zagadnienie kompresjoterapii.
Po warsztatach odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, na którym wyłoniono kandydatów na kolejną kadencję (ryc. 4).
Drugi dzień Konferencji rozpoczęły warsztaty. Fakty i mity leczenia żywieniowego chorego z raną przewlekłą przybliżyła dr Mościcka, a mgr farm. Marzena Korbecka zaprezentowała opatrunki specjalistyczne firmy TZMO.
Trzecia sesja dotyczyła interdyscyplinarnej opieki w klinikach zabiegowych. Przewodniczyli prof. dr hab. n. med. Robert Ślusarz z Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy, dr Spannbauer oraz dr Justyna Cwajda-Białasik z Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy (ryc. 5). Pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz z Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na temat biofizycznego wpływu kolagenu rybiego na proces gojenia owrzodzeń. Kolejnym poruszanym tematem była higiena rąk, a zagadnienia związane z jej przestrzeganiem przedstawiła mgr Małgorzata Rucińska z Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Dr n. o zdr. Beata Pilarska z Katedry Urologii Collegium Medicum w Bydgoszczy przedstawiła pracę dotyczącą opieki urologicznej i nietrzymania moczu u kobiet. Dr Elżbieta Kozłowska z Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy mówiła o kontroli zdrowia u chorych ze schorzeniami jelit. Z kolei mgr Grzegorz Ulenberg z Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy zaprezentował zadania pielęgniarki anestezjologicznej w trakcie zabiegów robotycznych.
Sesja IV poświęcona była zagadnieniom ran przewlekłych o etiologii naczyniowej. Przewodniczyły jej prof. Szewczyk, mgr Izabela Kuberka z Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dr Mościcka. W sesji zaprezentowanych zostało sześć bardzo interesujących prac. Pierwszy temat przedstawiła prof. Szewczyk, prezentując nowości w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce owrzodzeń żylnych kończyn dolnych. Kolejne tematy dotyczyły leczenia ran i aspektów prawnych związanych z podejmowaniem tych czynności przez pielęgniarki. Dr Wierzchowski przedstawił odmienności w leczeniu chorych z zespołem stopy cukrzycowej. Mgr Kamila Pytlak ze Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie przedstawiła problemy opieki nad chorym, u którego wskazane jest zastosowanie biodebridementu. Ostanie zagadnienie w tej sesji omówione zostało przez mgr Korbecką i dotyczyło skoordynowanej opieki farmaceutycznej nad chorym z raną przewlekłą.
W V sesji dr hab. n. med. Krzysztof Tojek, prof. UMK z Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, dr Mościcka oraz mgr Szumska skupili uwagę uczestników Konferencji na żywieniu chorych. W sesji zaprezentowanych zostało pięć prac. Sesję rozpoczął i zakończył prof. Tojek (ryc. 6). Pierwsza praca dotyczyła żołądkowej przetoki odżywczej, a ostatni temat zamykający sesję dotyczył zasad odżywiania pacjenta bariartycznego. Dr Monika Pierzak-Stępień z Zakładu Żywienia i Dietetyki Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Kielcach zaprezentowała doniesienia dotyczące oceny skuteczności i wpływu stężenia selenu, chromu i bromu na stan chorych leczonych pozajelitowo. Kolejna praca przedstawiona przez dr Mościcką dotyczyła wpływu odżywiania na proces gojenia owrzodzenia żylnego. Następnie mgr Mateusz Skórka z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie omówił zagadnienia bioimpedencji elektrycznej w procesie leczenia ran przewlekłych.
W VI sesji poświęconej tematyce ran przewlekłych o różnej etiologii, której przewodniczyli dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr n. med. Mariola Sznapka z Akademii Górnośląskiej w Katowicach, dr Cierzniakowska, przedstawiono pięć bardzo ciekawych prac. Pierwsza praca zaprezentowana przez mgr Janę Przekwas z Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy dotyczyła udziału Pseudomonas aeruginosa w zakażeniu ran przewlekłych. Następnie dr Sznapka omówiła zagadnienia związane z chorobami paznokci i ich wpływem na zaburzenia chodu. Opis przypadku chorego z obrzękiem limfatycznym przedstawiła mgr Kuberka. Mgr Pytlak omówiła zagadnienia związane z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej u chorego leczonego ambulatoryjnie. Ostatnia praca dotyczyła kontroli bólu w obrębie rany i zaprezentowana została przez mgr Annę Wójcik z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Podczas ostatniej VII sesji VARIA za stołem prezydialnym zasiadły dr Cwajda-Białasik, dr n. o zdr. Renata Jabłońska z Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy i dr Kozłowska. W sesji zaprezentowano pięć prac, w tym cztery badawcze i studium przypadku. Pierwsza wystąpiła dr Jabłońska. Autorka porównywała skuteczność wybranych specjalistycznych metod leczenia bólu u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa. Kolejną pracę prezentowała Justyna Chudomięt ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Analizowała ona wybrane problemy pielęgnacyjne u chorego z owrzodzeniem żylnym, opierając się na studium przypadku. Kolejna prelegentka, dr Karolina Filipska (również z ośrodka bydgoskiego), omówiła wyniki badań dotyczące wypalenia zawodowego w czasie trwania pandemii COVID-19 wśród pielęgniarek na wybranych oddziałach. Irena Borucka – studentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, należąca do Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego, omówiła zagadnienia związane ze strategią TIMERS w odniesieniu do chorego po zabiegu kardiochirurgicznym. Ostatnią pracę podczas konferencji zaprezentowała dr Cwajda-Białasik. Zmierzyła się z problemem oczekiwań pacjentów zagrożonych zespołem stopy cukrzycowej w okresie pandemii COVID-19 (ryc. 7).
Tematyka Konferencji wzbudziła ogromne zainteresowanie w Polsce, co znalazło swoje przełożenie na dobrą frekwencję uczestników wielu specjalności. Potwierdzeniem były zajęte miejsca w sali wykładowej, owocne rozmowy w kuluarach, uczestnictwo w warsztatach, liczna reprezentacja firm medycznych oraz dyskusje i spotkania. Głównym atutem Konferencji była merytorycznie wysoka jakość wystąpień, prezentacji uczestników i zaproszonych gości.
Po dwudniowej wymianie poglądów, doświadczeń naukowych i obserwacji w interdyscyplinarnym gronie specjalistów prof. Szewczyk podsumowała sesje i uroczyście zakończyła IX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową, dziękując wszystkim za przybycie. Jednocześnie zaprosiła do dalszych działań na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie opieki nad chorymi leczonymi operacyjnie i zachowawczo.
1.
Copyright: © 2023 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.