Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Terapia chorób alergicznych

Edward Zawisza

Przew Lek, 2002, 5, 6, 40-42
Online publish date: 2003/08/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Dla zapalenia alergicznego charakterystycznego dla chorób alergicznych istotny jest udział IL-5 (interleukina odpowiedzialna za wzrost i funkcję eozynofilów) oraz komórki Th2 (odpowiedzialne za produkcję IL-4 konieczną do syntezy IgE). Zarówno eozynofile, jak i IgE są markerami szeroko pojętego zapalenia alergicznego. IgE po połączeniu z receptorami FcERI na powierzchni komórki tucznej i bazofila doprowadza do ich degranulacji. W procesie degranulacji dochodzi do uwalniania z mastocytów i bazofilów mediatorów (histamina), czynników chemotaktycznych i cytokin. Eozynofile produkują natomiast wiele prozapalnych czynników, które warunkują pojawienie się objawów choroby alergicznej.Aktywacja komórki
tucznejMostkowanie immunoglobulin IgE przez swoisty alergen prowadzi do uwalniania mediatorów, które dzieli się na 3 grupy: 1. tzw. magazynowane mediatory; 2. nowogenerowane mediatory; 3. cytokiny.

Do grupy 1 zalicza się: histaminę, heparynę, tryptazę i chymazę; do grupy 2 zalicza się prostaglandynę D2, leukotrien C4, tromboxan A2 i PAF; do grupy 3 zalicza się TNF-alfa, IL-4, IL-5 i IL-6.
Bezpośrednio po uwolnieniu z komórki tucznej i bazofilów mediatory te wywołują charakterystyczny obraz alergicznej reakcji natychmiastowej. W skład tego obrazu wchodzą: obrzęk błon śluzowych, zwiększone wydzielanie śluzu oraz skurcz mięśni gładkich. Mediatory te są także odpowiedzialne za napływ komórek zapalnych (eozynofili) do miejsca reakcji alergicznej.
Nasilenie odpowiedzi
komórek BOprócz degranulacji komórki tucznej i bazofilów IgE bierze także udział w nasileniu reakcji mediowanej przez komórki B. Na powierzchni tych komórek znajdują się receptory o niskiej aktywności (FcE RII). Z tymi receptorami wiąże się IgE. Polączenie IgE z receptorami FcE RII zwanymi także CD23 uruchamia ważny mechanizm, przy pomocy którego dochodzi do nasilenia komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej. W szczególności ułatwiony zostaje proces prezentacji antygenu.
IgE receptory
FcE RI i FcE RIIIstnieje interesująca zależność pomiędzy stężeniem IgE a odpowiadającej tej immunoglobulinie receptorami. Wysokie...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe