eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2007
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 

Testowy program edukacyjny - niepowściagliwe wymioty ciężarnych

Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 246–249
Online publish date: 2007/08/28
Article file
- testowy.pdf  [0.05 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
1. Nawet do 80% kobiet cierpi we wczesnej ciąży z powodu nudności i wymiotów, przy czym częstość występowania niepowściągliwych wymiotów ocenia się na:

a) 0,3–2,0%, b) 2–4%,

c) 5–10%, d) 10–15%.

2. Diagnozę niepowściągliwych wymiotów stawia się przez wykluczenie m.in.:

1) nadczynności tarczycy, 2) zapalenia trzustki,

3) ostrego zapalenia wątroby, 4) choroby Addisona.

a) 1, 2, b) 1, 2, 3,

c) 1, 3, d) 1, 2, 3, 4.

3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych mogą wiązać się z:

1) amylazemią, 2) hipertransaminazemią,

3) hipotransaminazemią, 4) hiperbilirubinemią.

a) 1, 3, b) 1, 3, 4,

c) 1, 2, 4, d) 2, 4.

4. W badaniach laboratoryjnych charakterystycznymi dla niepowściągliwych wymiotów ciężarnych możliwymi odchyleniami od normy są:

1) hiponatremia, 2) zasadowica hipochloremiczna,

3) ketonuria, 4) hipokaliemia,

5) hiperkaliemia, 6) spadek hematokrytu,

7) wzrost hematokrytu, 8) wzrost poziomu mocznika,

9) spadek ciężaru właściwego moczu, 10) hipernatremia.

a) 1, 2, 3, 4, 6, 9, b) 1, 2, 3, 4, 7,

c) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, d) 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.

5. Ryzyko wystąpienia HG jest większe u kobiet:

a) palących papierosy, b) nieródek,

c) po 30. roku życia, d) wszystkich wymienionych.

6. Badania wskazują, że ryzyko wystąpienia HG jest mniejsze u kobiet:

a) palących, b) otyłych,

c) nieródek, d) bardzo młodych.

7. Udowodniono, że większe ryzyko wystąpienia hyperemesis gravidarum dotyczy kobiet z:

a) ciążą pojedynczą – płeć płodu żeńska, b) ciążą mnogą – płeć płodów żeńska i męska,

c) ciążą pojedynczą – płeć płodu męska, d) ciążą mnogą – płeć płodów żeńska,

e) ciążą mnogą – płeć płodów męska.

8. Wskazaniem do hospitalizacji ciężarnej zgłaszającej uporczywe wymioty jest już utrata masy ciała:

a) ponad 5%, b) ponad 10%,

c) ponad 15%, d) ponad 20%.

9. U ciężarnych z niepowściągliwymi wymiotami mogą wystąpić następujące powikłania:

1) pęknięcie błony śluzowej przełyku, 2) odma śródpiersiowa,

3) uszkodzenie mieliny mostu, 4) encefalopatia Wernicke’ego,

a) 1, 4, b) 1, 2, 4,

c) 1, 3, 4, d) wszystkie wymienione.

10. W przebiegu niepowściągliwych wymiotów ciężarnych dość często stwierdza się:

a) odwrotnie proporcjonalne do stężenia wolnej tyroksyny b) wykładniki biochemiczne nadczynności tarczycy,

nasilenie wymiotów,

c) przeciwciała przeciwtarczycowe, d) b, c.

11. Najbardziej istotnym elementem terapii ciężarnej z niepowściągliwymi wymiotami jest dożylna podaż płynów i elektrolitów.

Stosuje się najczęściej niżej wymienione, oprócz:

a) izotonicznego roztworu chlorku sodu, b) izotonicznego roztworu glukozy,

c) płynu Ringera, d) roztworu Hartmanna.

12. W leczeniu niepowściągliwych wymiotów stosuje się m.in.:

a) leki z grupy antagonistów dopaminy, b) kortykosteroidy,

c) leki neuroleptyczne, d) wszystkie wymienione.

13. Nieprawdą jest, że:

a) każda pacjentka hospitalizowana powinna otrzymywać tiaminę, b) pirydoksyna redukuje nudności, nie łagodzi wymiotów,

c) pirydoksyna redukuje nudności, łagodzi również wymioty, d) zapotrzebowanie na tiaminę w czasie ciąży wzrasta znamiennie.

14. Zdanie prawdziwe to:

a) noworodki matek cierpiących w czasie ciąży na niepowściągliwe b) noworodki matek cierpiących w czasie ciąży

wymioty mają mniejszą masę urodzeniową w porównaniu na niepowściągliwe wymioty mają statystycznie większą

z dziećmi matek bez wymiotów w czasie ciąży, masę urodzeniową w porównaniu z dziećmi matek bez

wymiotów w czasie ciąży,

c) niepowściągliwe wymioty ciężarnych nie mają wpływu d) wystąpienie niepowściągliwych wymiotów w czasie ciąży

na masę urodzeniową noworodków, nie ma wpływu na większe ryzyko wystąpienia hipotrofii

płodu (ang. small for gestational age – SGA).

15. Które stwierdzenie jest prawdziwe w stosunku do sposobu żywienia ciężarnej z hyperemesis gravidarum:

a) powinna jeść nie więcej niż trzy posiłki, popijając b) spożywać mniej, a częściej, nie popijać pożywienia,

w międzyczasie wodą, a pić między posiłkami,

c) spożywać często małe posiłki, popijając w czasie jedzenia, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

16. W diecie kobiety ciężarnej, cierpiącej z powodu niepowściągliwych wymiotów, powinny znaleźć się:

1) pokarmy wysokobiałkowe, 2) pokarmy bogatotłuszczowe,

3) preparaty witaminowe, zwłaszcza z żelazem, celem 4) pokarmy bogatowęglanowe.

zapobiegania niedokrwistości,

a) 1, 3, b) 2, 3, 4,

c) 2, 3, d) 1.Zakreśl prawidłową odpowiedź:1. a, b, c, d 2. a, b, c, d 3. a, b, c, d 4. a, b, c, d 5. a, b, c, d 6. a, b, c, d 7. a, b, c, d, e 8. a, b, c, d 9. a, b, c, d 10. a, b, c, d 11. a, b, c, d 12. a, b, c, d 13. a, b, c, d 14. a, b, c, d 15. a, b, c, d 16. a, b, c, d

Wypełniony blankiet odpowiedzi należy wysłać pod adresem: Wydawnictwo Termedia (Redakcja Przeglądu Menopauzalnego), ul. Wenedów 9/1, 61-614 Poznań z dopiskiem TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY.
Copyright: © 2007 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.