eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego mierzonego przy użyciu pH-impedancji na stopień kontroli astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży

Anna Szaflarska-Popławska
,
Cezary Popławski

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (2): 110–117
Data publikacji online: 2011/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel : Ocena zależności między nasileniem refluksu żołądkowo--przełykowego ( gastroesophagal reflux – GER) a stopniem kontroli astmy oskrzelowej (AO) u dzieci i młodzieży.

Materiał i metody: U 74 dzieci i młodzieży w wieku 4–18 lat (średnia wieku 11,8 roku), w tym 40 płci męskiej i 34 płci żeńskiej, z AO (48 pacjentów z kontrolowaną, 8 z częściowo kontrolowaną i 18 z niekontrolowaną AO), wykonano 24-go­dzinną pH-impedancję (Sandhill Scientific Inc., USA). Kryterium włączającym do badania było niestosowanie leków przeciwwydzielniczych przez co najmniej 7–10 dni przed badaniem.

Wyniki : Refluks żołądkowo-przełykowy kwaśny rozpoznano u 31 (41,9%), niekwaśny – u 6 (8,1%), mieszany – u 19 pacjentów (25,7%), natomiast u 18 (24,3%) nie stwierdzono cech tej choroby. Łączna liczba wszystkich zdarzeń GER wyniosła 5549, w tym 62,4% dotyczyło incydentów kwaśnych, a 37,6% niekwaśnych. Całkowita liczba refluksów proksymalnych wyniosła 1977 (35,6%), z czego 68,8% stanowiły incydenty kwaśne, a 31,2% niekwaśne. Nie stwierdzono istotnych statys­tycznie różnic pomiędzy grupami pacjentów z astmą kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną w zakresie analizowanych parametrów pH-imedancji. Objawy ze strony układu oddechowego zgłaszało 19 pacjentów (14 – kaszel, 5 – duszność), u 6 spośród nich stwierdzony objaw wystąpił 5-krotnie lub częściej (u 3 – kaszel, u 3 – duszność), indeks refluksowy (z incydentami kwaśnymi) był dodatni tylko u 2 pacjentów z napadami duszności.

Wnioski : Większość dzieci i młodzieży z AO ma GER, najczęściej kwaśny lub mieszany. Nasilenie GER nie wpływa istotnie na stopień kontroli AO. U dzieci i młodzieży z AO incydenty proksymalne GER występują często, co nie oddziałuje jednak na stopień kontroli choroby podstawowej. Analiza związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy AO i GER u dzieci i młodzieży jest trudna ze względu na słabą rejestrację objawów oddechowych podczas badania.

Aim: To assess the relationship between severity of gastroesophageal reflux (GER) and asthma control degree (AO) in children and youth.

Material and methods : In 74 children and teenagers, aged from 4 to 18 years (average age 11.8 years), 40 males and 34 females with bronchial asthma, including 48 with controlled asthma, 8 with partly controlled asthma and 7 with uncontrolled asthma, 24-h pH-impedance was performed (Sandhill Scientific Inc., USA). Anti-reflux medication was ceased at least 7-10 days before the study.

Results: Acid GER was found together in 31 patients (43.2%), non-acid GER in 6 patients (8.1%), but mixed GER in 19 patients (25.7%). Eighteen patients (24.3%) were found not to suffer from GER. There were a total of 5549 reflux events detected by pH-impedance; 62.4% were characterized as acid and 37.6% as non-acid. There were a total of 1977 proximal reflux events; 68.8% were characterized as acid and 31.2% as non-acid. There were no statistically significant differences between groups with controlled, partly controlled and uncontrolled asthma concerning analysed pH-impedance parameters. Respiratory symptoms reported during the study by only 6 patients included cough (3 patients) and dyspnoea (3 patients). Only in 2 did the symptoms (dyspnoea) correlate with acid reflux episodes.

Conclusions : The majority of children with asthma do have GER, most often acid or mixed GER. There is no relationship between the severity of GER and the degree of asthma control. There are many full-column reflux episodes in children and youth with asthma, but they have no impact on the asthma control degree. The analysis of the cause-and-effect relationship between GER and asthma in children and youth is difficult because of the small number of symptoms recorded during the pH-impedance monitoring and the small number of symptoms correlated with reflux.
słowa kluczowe:

pH-impedancja, refluks żołądkowo-przełykowy, astma oskrzelowa, dzieci

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.