123RF

Jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w opiece ambulatoryjnej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
Celem pracy była ocena jakości życia chorych na POChP w warunkach ambulatoryjnych z perspektywy nasilenia obturacji oskrzeli i objawów chorobowych.
Autorzy: Ewelina Cudzik, Krzysztof Cudzik, Bożena Zboina Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski, Renata Barbara Stępień, Dorota Kozieł Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Barbara Ślusarska3Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej
Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

Materiał i metody
Badania przeprowadzono u 319 pacjentów z POChP leczonych w poradni chorób płuc. Badania
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz
Szpitala Świętego Jerzego (SGRQ), Test Oceny POChP (CAT) oraz wyniki badania spirometrycznego.

Wyniki
Uzależnienie od tytoniu dotyczyło 99,4% badanych. Globalna ocena jakości życia (QoL) życia chorych
badanej grupy uzyskała wynik średni 44,67±8,94. Najniższa QoL dotyczyła podskali Objawy ze średnią
wyników 76,46±8,80. W podskali Aktywność średni wynik kształtował się na poziomie 47,14±12,75.
Najwyższą QoL pacjenci uzyskali w podskali Wpływ na życie, gdzie średnia wyników była równa
31,45±11,18. Ogólna jakość życia była istotnie ujemnie skorelowana z ciężkością obturacji oskrzeli
(p<0,001) oraz nasileniem objawów związanych z POChP w ocenie testem CAT tj. kaszlem (p<0,001),
zaleganiem śluzu w oskrzelach (p<0,001), uciskiem w klatce piersiowej (p<0,001), zadyszką (p<0,001),
brakiem poczucia pewności (p<0,001), gorszym snem (p<0,001), brakiem energii do działania (p<0,001),
trudnościami związanymi z czynnościami życia codziennego (p<0,004).

Wnioski
Pacjenci z POChP wymagają działań w zakresie edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na eliminację
palenia tytoniu, a także profilaktyki trzeciorzędowej związanej z chorobą zasadniczą, a także chorobami
układu krążenia i cukrzycą. Jakość życia badanych pacjentów jest determinowana głównie stanem
klinicznym związanym z nasileniem objawów i stopniem upośledzenia czynności płuc.

Zapraszamy do lektury artykułu: Jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w opiece ambulatoryjnej.pdf.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.