40 procent pacjentów oceniło opiekę w poradniach lekarzy rodzinnych na piątkę!

Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia
Z ankiety przeprowadzonej przez NFZ wynika, że większość pacjentów jest zadowolonych z podstawowej opieki zdrowotnej! Chorzy mówią o profesjonalizmie i uprzejmości personelu medycznego, krótkim czasie oczekiwania na wizytę oraz dostępności badań diagnostycznych i informacji o programach profilaktycznych.
Ankieta o nazwie „Badanie Satysfakcji Pacjenta Podstawowej Opieki Zdrowotnej” została przeprowadzona w dniach od 5 do 30 listopada 2015 roku. Pacjenci mieli okazję podzielić się swoimi opiniami na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur. Ankieta była skierowana do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). W badaniu brało udział 35 147 osób.

Większość respondentów (53,09 proc.) wskazała w ankiecie, że uzyskała świadczenie w dniu zgłoszenia, a co piąty (20,16 proc.) z jednodniowym oczekiwaniem.

Pacjenci pozytywnie ocenili dostępność do rejestracji telefonicznej. 36,43 proc. ankietowanych osób wybrało ocenę „5”, a 20,2 proc. ocenę „4”. Podobnie było z oceną dostępności do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ: 40,36 proc. osób oceniło ją na „5”, a 20,3 proc. na „4”.

Wyniki ankiety pokazały, że zdecydowana większość pacjentów (prawie 70 procent) jest zadowolona ze sposobu informowania ich w placówkach POZ o stanie zdrowia, a na pytanie „Czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia?” 54,33 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak”, a 29,28 proc. „raczej tak”.

Ponadto dwie trzecie pacjentów (66,65 proc.) potwierdziło, że w placówkach dostępna jest informacja o prawach pacjenta, a blisko 80 proc. - że te prawa są tam respektowane (48,82 proc. - „tak”, 30,43 proc. - „raczej tak”).

Niemal dwie trzecie ankietowanych (63,33 proc.) przyznało, że w placówkach POZ, z których korzystają dostępne są informacje o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

W ankiecie pacjenci wskazywali także poziom zadowolenia z udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ. Ocenę „5” wskazało najwięcej ankietowanych (39,34 proc.), na „4” poziom zadowolenia ocenił co czwarty badany (24,69 proc.).
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.