Adam Bodnar: Problem dostępu do marihuany medycznej jest nierozwiązany

Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL, RPO.gov.pl
Rzecznik praw obywatelskich przypomina w piśmie do ministra zdrowia, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie pacjentowi dostępu do adekwatnego, bezpiecznego i skutecznego leczenia bólu. Adam Bodnar pisze także o problemie z dostępem do medycznej marihuany.
- Ból jest niezbędnym sygnałem ostrzegawczym wskazującym niejednokrotnie na potrzebę podjęcia interwencji medycznej. Na tym jednak etapie rola bólu powinna się kończyć. W tym kontekście, obowiązkiem państwa jest zapewnienie pacjentowi dostępu do adekwatnego do stopnia i pochodzenia, bezpiecznego i skutecznego leczenia bólu. Niezrealizowanie tej dyrektywy prowadzić może niejednokrotnie do poniżającego i nieludzkiego traktowania pacjentów, a zatem łamania zakazu wynikającego z art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - pisze Adam Bondar.

Rzecznik przypomniał o nierozwiązanym nadal problemie dostępu polskich pacjentów do marihuany medycznej.

- Podjęte przez Pana Ministra i zasługujące na pełną aprobatę działania związane z objęciem refundacją leków zawierających kannabinoidy, które są przywożone do Polski w drodze importu docelowego, nie załatwiają bowiem wskazywanej przez Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 17 marca 2015 r., sygn. S 3/15 kwestii niespójności regulacji prawa farmaceutycznego z przepisami mającymi na celu przeciwdziałanie narkomanii. W przywołanym postanowieniu Trybunał wskazał, że w świetle aktualnych badań naukowych marihuana może być wykorzystywana w celach medycznych, zwłaszcza w przypadku łagodzenia negatywnych objawów chemioterapii stosowanej w chorobach nowotworowych (pkt 2.2. uzasadnienia postanowienia Trybunału) i zwrócił uwagę na potrzebę unormowania „kwestii medycznego wykorzystywania marihuany”. Podstawowym problemem dostrzeżonym przez Trybunał był bowiem utrudniony dostęp polskich pacjentów do korzystania z marihuany medycznej wynikający z tego, że mogą się oni zaopatrywać w nią legalnie tylko pod tym warunkiem, że zostanie ona przywieziona z zagranicy, co może rodzić niespójności z przepisami penalizującymi przywóz środków odurzających. Choć Trybunał nie przesądził, jaki kształt normatywny mają przybrać postulowane przez niego zmiany, to wskazał, że „zasadne staje się uzgodnienie regulacji nakierowanych na zwalczanie uzależnień i regulacji nakierowanych na zapewnienie efektywności procesu leczenia określonych schorzeń bądź terapii przeciwbólowej”. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r.poz. 1648, z późn.zm.), pragnęprzedstawić Panu Ministrowi swoje uwagi i wnioski związane z systemowymi problemami leczeniabólu. Jednocześnie zwracam się do Pana Ministra o wskazanie, jakie zamierza Pan podjąć działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy - zwraca się Adam Bondar do Konstantego Radziwiłła.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.