123RF

Będą e-skierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową

Udostępnij:
1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się już projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie.
Nowelizacja projektu przewiduje możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w postaci elektronicznej.

W projekcie przewidziano dwie postaci, w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane, tj. elektroniczna postać, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej, zwanym dalej SIM, oraz papierowa postać, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych.

Co będzie zawierało e-skierowanie
W skierowaniu w postaci elektronicznej będzie m.in.: oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego oraz adres miejsca wystawienia skierowania, numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia, oznaczenie świadczeniobiorcy, oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

Skierowanie w postaci elektronicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będzie następnie przekazywane do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, natomiast świadczeniobiorca otrzyma informację o wystawionym skierowaniu w postaci elektronicznej.

Świadczeniobiorca zostanie poinformowany o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu w postaci powiadomień w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta lub wiadomości przekazanej pod wskazany przez świadczeniobiorcę numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Będą wyjątki od e-skierowania
Projektowana regulacja przewiduje wyjątki, kiedy skierowanie będzie wystawione i prowadzone w postaci papierowej. Dotyczyć to będzie przypadków, gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie pozwalają na to techniczne warunki, bo np. brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r., przy czym do 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej, z wyjątkami.

Przeczytaj także: „«Niedojazdy» do sanatoriów – walka z nimi tak trudna, jak okropne jest to słowo”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.