Zatokapiekna.pl

Konrad Korbiński znów w resorcie

Udostępnij:
Konrad Korbiński został nowym wicedyrektorem Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. To powrót do resortu. Wcześniej, za kadencji ministrowania Bartosza Arłukowicza, był szefem Gabinetu Politycznego.
Nowy zastępca
Konrad Korbiński to adwokat, od lat świadczący usługi prawne, doradcze i eksperckie związane między innymi z branżą farmaceutyczną i wyborami medycznymi oraz podmiotami leczniczymi.

W latach 2009–2011 pracował jako doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a później jako szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia, uczestnicząc w zmianach prawnych w zakresie ustawy o działalności leczniczej i ustawy refundacyjnej.

Korbiński zastąpił Agnieszkę Beniuk-Patołę – o zmianach poinformowano na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

O departamencie
Dyrektorem Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia jest Michał Dzięgielewski, a jego zastępcami – poza wspomnianym Korbińskim – Dominika Janiszewska-Kajka i Michał Misiura.

Do podstawowych zadań Departamentu Lecznictwa należą:
1) realizacja zadań ministra w zakresie nadzoru merytorycznego nad Narodowym Funduszem Zdrowia, wynikającego z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 261, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 24 pkt 23, w szczególności:
• badanie decyzji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i stwierdzanie ich nieważności, w przypadku, gdy naruszają one prawo, prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadzą do niezrównoważenia przychodów i kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia,
• badanie decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uchwał rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,
• prowadzenie rejestrów uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, decyzji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, podlegających badaniu przez ministra,
2) analizowanie i opiniowanie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia w sytuacjach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz analizowanie innych informacji dotyczących gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) udział w sporządzaniu corocznych prognoz przychodów i kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zmian,
5) opiniowanie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia,
6) prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków świadczeniodawców odnoszących się do działalności Narodowego Funduszu Zdrowia wpływających do ministra, w tym ich przyjmowanie i prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi,
7) współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw polityki społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
8) prowadzenie spraw związanych z interpretacją i stosowaniem unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego, w zakresie zdrowotnych świadczeń rzeczowych oraz przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE. L 88 z 4.04.2011, str. 45, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 458 z 22.12.2021, str. 1),
9) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych,
10) współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie spraw dotyczących dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,
11) realizacja zadania polegającego na koordynacji systemu Internal Market Information (IMI) w zakresie należącym do właściwości ministra, w zakresie właściwości merytorycznej departamentu,
12) opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w szczególności zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych,
13) prowadzenie spraw związanych z wymaganiami dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
14) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym medycznych laboratoriów diagnostycznych, w szczególności spraw związanych z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz systemem resortowych kodów identyfikacyjnych dla tych podmiotów i szczegółowymi zasadami ich nadawania,
15) prowadzenie spraw związanych z uzdrowiskami i lecznictwem uzdrowiskowym,
16) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych,
17) prowadzenie spraw w zakresie zakwalifikowania, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
18) prowadzenie spraw z zakresu taryfikacji świadczeń,
19) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem obwieszczeń w sprawie zaleceń postępowania diagnostyczno-leczniczego w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, na podstawie dokumentów zaleceń przekazanych przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym,
20) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem obwieszczeń w sprawie kluczowych zaleceń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego,
21) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem wskaźników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego rekomendowanych przez Krajową Radę Onkologiczną, na podstawie zaleceń w zakresie diagnostyki i leczenia opracowanych przez Krajowy Ośrodek Monitorujący,
22) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jakością w ochronie zdrowia oraz z realizacją przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie przyznawania albo odmowy przyznania przez ministra akredytacji oraz rozpatrywania sprzeciwów,
23) realizowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, zadań związanych z realizacją Planu dla Chorób Rzadkich, w tym dotyczących zapewnienia dostępu do informacji, diagnostyki i opieki dla chorych na choroby rzadkie, z wyłączeniem zadań związanych z zapewnieniem dostępu do leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w chorobach rzadkich,
24) prowadzenie we współpracy z Centrum e-Zdrowia spraw związanych z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych,
25) koordynowanie spraw dotyczących rejestrów medycznych, o których mowa w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w tym przygotowywanie analiz w zakresie potrzeb ich utworzenia oraz opracowywanie projektów aktów normatywnych, na mocy których są one tworzone,
26) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dotacji celowych na prowadzenie rejestrów medycznych,
27) prowadzenie, we współpracy z Centrum e-Zdrowia i Departamentem Analiz i Strategii, spraw dotyczących rejestrów medycznych, o których mowa w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
28) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem interpretacji realizacji obowiązku stosowania przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami minimalnych norm zatrudnienia personelu medycznego, ustalonych zgodnie z obwiązującymi przepisami,
29) realizacja lub współudział w realizacji zadań z obszaru organizacji systemu opieki onkologicznej, w tym związanych z opracowywaniem i zmianami programu wieloletniego z obszaru onkologii, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach innych komórek organizacyjnych,
30) obsługa administracyjna Krajowej Rady do spraw Onkologii i prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania członków Rady,
31) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem przez ministra zadań z zakresu pobierania, przechowywania oraz przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w Rzeczypospolitej Polskiej,
32) obsługa administracyjna Krajowej Rady Transplantacyjnej, w tym prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania członków Rady,
33) realizacja lub współudział w realizacji zadań z obszaru organizacji systemu opieki transplantacyjnej, w tym związanych z opracowywaniem i zmianami programu wieloletniego dotyczącego obszaru transplantologii, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach innych komórek organizacyjnych,
34) prowadzenie spraw dotyczących nadawania oraz wręczania przez ministra odznaki i legitymacji „Zasłużony dawca przeszczepu”,
35) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i nadzoru ministra nad publiczną służbą krwi, w tym związanych z opracowywaniem i zmianami programów dotyczących obszaru krwiodawstwa i krwiolecznictwa, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach innych komórek organizacyjnych,
36) realizacja lub współudział w realizacji zadań programu wieloletniego z obszaru chorób układu krążenia, w tym inicjowanie i procedowanie jego zmian,
37) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących planowania środków budżetowych w zakresie programów i podziału na poszczególne zadania w programach wieloletnich z obszaru transplantologii, onkologii i chorób układu krążenia,
38) prowadzenie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z procedurą wyłaniania realizatorów programów wieloletnich z obszaru transplantologii, onkologii i chorób układu krążenia,
39) realizacja, zadań związanych z ewaluacją programów wieloletnich z obszaru transplantologii, onkologii i chorób układu krążenia, niebędących programami inwestycyjnymi,
40) występowanie z wnioskami o uruchomienie środków z rezerw celowych na realizację zadań programów wieloletnich z obszaru transplantologii, onkologii i chorób układu krążenia, w zakresie umów zawieranych przez ministra na realizację zadań w trybie konkursowym i wnioskowym,
41) zawieranie i monitorowanie realizacji oraz rozliczanie umów na zadania wynikające z programów wieloletnich z obszaru transplantologii, onkologii i chorób układ krążenia, z wyłączeniem umów na zadania, będące w kompetencjach innych komórek organizacyjnych,
42) planowanie przeznaczenia środków w ramach realizacji umów, zawartych na programy wieloletnie z obszaru transplantologii, onkologii i chorób układu krążenia,
43) przyjmowanie i akceptacja efektów realizacji powstałych w wyniku realizacji umów, o których mowa w pkt 41,
44) obsługa pełnomocnika ministra zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 w zakresie realizacji jego zadań, o których mowa w § 3 zarządzenia ministra zdrowia z 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ministra zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 10),
45) realizacja reform w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
46) realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez ministra nadzoru merytorycznego nad Bankiem Tkanek Oka w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, Narodowym Centrum Krwi w Warszawie, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.