Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Medycy zawieszają pracę w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia

Źródło: OZZPiP
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 04.08.2021
 
 
Forum Związków Zawodowych nie będzie brało udziału w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. To sprzeciw wobec polityki płacowej Ministerstwa Zdrowia oraz braku dialogu resortu ze środowiskiem medyków.
Forum Związków Zawodowych to największa spośród trzech reprezentatywnych central związkowych grupa organizacji zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych.

W wydanym przez FZZ komunikacie czytamy, że wszyscy liderzy organizacji pracowniczych przynależących do branży ochrony zdrowia Forum Związków Zawodowych, działający w imieniu poszczególnych grup, wyrażają sprzeciw wobec polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

– Jesteśmy oburzeni nową polityką płacową, wprowadzoną od 1 lipca br. nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nie uwzględnia doświadczenia zawodowego, stopnia zaangażowania w procesie pracy, odpowiedzialności, złożoności zadań, spłaszcza siatkę płac, nie wprowadza marginesu finansowego na zróżnicowanie wynagrodzeń zgodnego z Kodeksem pracy oraz umożliwia pracodawcom degradowanie pracowników do niższych grup zaszeregowania – napisali w komunikacie.

Przedstawiciele FZZ zwrócili też uwagę na brak dialogu z resortem zdrowia. Stwierdzili, że standardy dialogu społecznego, wola do zrozumienia i zaakceptowania panujących obecnie warunków pracy i płacy w podmiotach leczniczych są dalekie od tych, jakie panują w krajach Europy Zachodniej. Ich zdaniem rząd Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działania autorstwa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, nieuwzględniające głosu pracowników medycznych i niemedycznych zrzeszonych w FZZ, prowadzi do eskalacji konfliktu społecznego, pogłębienia poważnych problemów kadrowych i – w ostateczności – do kompletnej niewydolności całego systemu. Działania w tym zakresie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego to nie jest dialog i wspólne rozwiązywanie problemów systemu ochrony zdrowia, ale monolog władzy nieliczącej się z pacjentem i personelem, podszyty ignorancją i przekonaniem o własnej wyższości.

– Nie zgadzamy się na udział w tym ministerialnym teatrzyku według scenariuszy pisanych w zaciszu politycznych gabinetów. Nie będziemy przyjmować dokumentów wychwalających „w ciemno” kolejne obietnice bez pokrycia. Nie będziemy klakierami Nowego Ładu! – napisali przedstawiciele FZZ.

Należy w tym miejscu podkreślić wielokrotnie prezentowane przez przedstawicieli pracowników medycznych FZZ zdania odrębne oraz merytoryczne uwagi dotyczące zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wszyscy przedstawiciele organizacji przynależnych do branży ochrony zdrowia FZZ podtrzymują wcześniej eksponowane, negatywne stanowisko do rozwiązań wprowadzonych nowelizacją ustawy, która ma charakter dyskryminujący wobec pracowników medycznych i niemedycznych, polaryzujący, konfliktogenny oraz sformułowany na podstawie nieprecyzyjnych i ograniczających realną optykę wskaźników.

Liderzy branży ochrony zdrowia FZZ przystąpili 2 sierpnia br. do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, aby wspólne z innymi organizacjami i związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników ochrony zdrowa prowadzić działania protestacyjne i strajkowe, podkreślając w ten sposób skalę dysfunkcji całego systemu ochrony zdrowia i frustracji, która dotyka wszystkie zawody medyczne i niemedyczne.

– Wielokrotnie zgłaszanym przez nasze organizacje rozwiązaniem, które ma szansę obniżyć temperaturę sporu, jest przeniesienie rozmów i organizacji zespołu negocjacyjnego ds. polityki płacowej zawodów medycznych i niemedycznych do Rady Dialogu Społecznego. W pierwszej kolejności oczekujemy pilnego spotkania z premierem – zakomunikowali przedstawiciele pracowników medycznych FZZ.

Pod listem podpisali się: Krystyna Ptok (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych), Beata Rozner (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Ewa Ochrymczuk (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii), Ewa Dziurda-Józefowska (Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii), Monika Mazur (Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii), Beata Kalicka (Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej), Grażyna Cebula-Kubat (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy).

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe