iStock

Płatnik skorzysta z oszczędności

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykorzystania rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym płatnika na 2022 r. – na co zostanie wydany ponad miliard złotych?
– W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 1 075 926 000 zł do 0 zł, z przeznaczeniem na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – zapisano w zarządzeniu.

W dokumencie wymieniono, że wnioskowane przez fundusz zwiększenie planowanych na 2022 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie:
– kosztów finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach w kwocie 448 546 000 zł, która odpowiada różnicy prognozowanej przez poszczególne oddziały wojewódzkie funduszu wartości realizacji kosztów wymienionych zadania w roku 2022 (898 522 000 zł) oraz wartości środków, jakie na ten cel zostały już przeznaczone w zmianie planu finansowego z 14 lipca 2022 r. (449 976 000 zł) – podział środków między poszczególne oddziały uwzględnia prognozowaną wartość kosztów realizacji tego zadania w roku 2022,
– kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach funduszu w kwocie 627 380 000 zł, z przeznaczeniem na:
• pokrycie skutków finansowych zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wprowadzającego regulacje w zakresie tzw. opieki koordynowanej, w kwocie 301 303 000 zł – zgodnie z OSR do zarządzenia szacowany roczny skutek finansowy wynosi 1 205 213 000 zł, a uwzględniając czas obowiązywania w roku 2022 tego zarządzenia (od 1 października 2022 r.), szacowane na czwarty kwartał 2022 r. skutki zarządzenia wynoszą 301 303 000 zł,
• zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w kwocie 326 077 000 zł.

– Podział środków w kwocie 627 380 000 zł między poszczególne OW NFZ został dokonany algorytmem podziału na rok 2022, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych – zapisano w dokumencie.

Pozytywna opinia dotycząca wykorzystania rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na 2022 r. została wydana przez ministra zdrowia i ministra finansów.

Udostępniamy zarządzenie w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie nr 155/2022/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.