123RF

Podwyżki dla nauczycieli akademickich

Udostępnij:
Minister nauki podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Pensje profesorów, adiunktów i asystentów wykładowców zwiększą się o 30 procent.
Nauczyciele akademiccy będą zarabiać więcej. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora wyniesie 9370 zł, profesora uczelni – 7777,10 zł, a adiunkta – 6840,10 zł.

Środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2024 r. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że wraz z podwyżką akademicy dostaną wyrównanie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że z minimalnym wynagrodzeniem profesora skorelowane są wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych PAN oraz inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym że dla profesora uczelni – nie niższa niż 83 proc., a dla adiunkta – nie niższa niż 73 proc. tego wynagrodzenia.

Wzrosną także stypendia socjalne i rektorskie dla studentów
Rzeczniczka resortu przypomina również, że określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa na inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, np. na wysokość łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora, jaką może otrzymać student, miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni, dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora, wynagrodzenia w postępowaniach awansowych, miesięcznego stypendium doktoranckiego.

MNiSW zastrzega, że faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii. Dzieje się to indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

Podstawowe wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego (które nie może być niższe od minimum ustawowego) i dodatku za staż pracy, stanowiących stałe składniki wynagrodzenia.

Dodatkowo nauczyciel akademicki w uczelni publicznej może otrzymywać dodatek funkcyjny, dodatek zadaniowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych bądź inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia.

Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także: „Hołownia: Ogromna szansa na przyjęcie przez Sejm projektu ustawy o płacach”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.