Wyślij
Udostępnij:
 
 

Podzielili się zadaniami

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Autor: Krystian Lurka |Data: 02.08.2019
 
 
Opublikowano zarządzenie dotyczące obowiązków i kompetencji sekretarza stanu oraz podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia. Co z niego wynika? Między innymi to, kto jest odpowiedzialny za Narodowy Fundusz Zdrowia i Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad:
- Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
- Głównym Inspektorem Sanitarnym,
- Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych,
- Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
- minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Łukasz Szumowski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Gabinet Polityczny Ministra,
- Biuro Ministra,
- Biuro Komunikacji,
- Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne między sekretarzami stanu, podsekretarzami stanu
i dyrektorem generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz stanu jest członkiem:
- Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
- Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Wiceminister inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
- Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,
- Departament Dialogu Społecznego,
- Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
- Departament Pielęgniarek i Położnych,
- Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.

Szczurek-Żelazko nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Agencji Badań Medycznych,
- Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
- Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
- Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
- Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
- Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
- Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
- Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
- Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
- Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
- Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
- Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
- Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
- Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
- Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
- Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie,
- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
- Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
- Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
- uczelni medycznych.

Waldemar Kraska
Sekretarz stanu jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich i przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.
Kraska inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności,
- Departament Współpracy Międzynarodowej,
- nadzoruje działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Janusz Cieszyński
Wiceminister jest członkiem:
- Stałego Komitetu Rady Ministrów,
- Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Cieszyński inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament e-Zdrowia,
- Departament Nadzoru i Kontroli,
- Departament Prawny,
- Departament Systemu Zdrowia.

Wiceminister nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Banku Tkanek Oka w Warszawie,
- Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
- Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
- Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
- Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
- Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
- Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
- Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej
w Warszawie.

Cieszyński wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w:
- Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju,
- Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sławomir Gadomski
Wiceminister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Analiz i Strategii,
- Departament Budżetu i Finansów,
- Departament Oceny Inwestycji,
- Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Gadomski nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
- Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
- Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
- Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
- Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
- Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
- regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
- Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Gadomski wykonuje w imieniu ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części zdrowotnej, a także zadania określone w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu, działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, audytu wewnętrznego.

Gadomski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.

Maciej Miłkowski
Wiceminister Miłkowski inicjuje, koordynuje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: "Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny".
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe