Tomasz Stańczak/Agencja Gazeta

Przeciążone SOR-y

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
– Szpitalne oddziały ratunkowe są najbardziej przeciążonymi pracą medycznymi jednostkami organizacyjnymi szpitali. Ta sytuacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów – ostrzega zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wydanym stanowisku.
ZWRP w dokumencie wyjaśnia, że „trudna sytuacja jest związana z wieloma czynnikami”. Wymienia je – informuje o „nieodpowiednim poziomie ich finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także o „przyjmowaniu dużej liczby pacjentów z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, które niejednokrotnie powoduje czasowe zamknięcia pracy niektórych oddziałów”.

– Należy wskazać, że obecnie SOR-y są najbardziej przeciążonymi pracą medycznymi jednostkami organizacyjnymi szpitali. Przekłada się to na wydłużone kolejki oczekujących – i niezadowolonych z tego powodu – chorych z jednej strony, a z drugiej na zmęczenie personelu medycznego. Skutkuje to zwiększającymi się wymaganiami płacowymi medyków lub decyzjami o poszukiwaniu innych miejsc pracy. Działaniem, które mogłoby poprawić efektywność pracy SOR jest zmiana organizacji w podstawowej opiece zdrowotnej – znaczna liczba pacjentów zamiast zabezpieczenia w POZ poszukuje pomocy w SOR, przenosząc ciężar diagnostyki na szpitale i generując tym samym znaczne koszty działalności – uzasadnia zarząd.

W piśmie mowa też o nocnej i świątecznej opiece lekarskiej.

– Wprowadzona 1 października 2017 r. zmiana, polegająca na przeniesieniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do podmiotów wchodzących w skład sieci szpitali, wbrew założeniom, niestety, w niewielkim stopniu wpłynęła na poprawę sytuacji w SOR. Wynika to między innymi z niedostosowania infrastruktury posiadanej przez szpitale do realizacji tego typu świadczeń, co w szczególnym stopniu zostało uwidocznione w momencie wybuchu pandemii. Ponadto, w wyniku wprowadzonych zmian w wielu podmiotach doszło do skrzyżowania ścieżek pacjentów SOR, izby przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co niesie za sobą poważne zagrożenie epidemiologiczne. Wobec powyższego Związek Województw RP stoi na stanowisku, że kwestia realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez podmioty posiadające w swojej strukturze SOR powinna mieć charakter otwarty, to jest podmioty te powinny mieć pierwszeństwo w realizacji tego typu usług na danym obszarze, jednak nie powinno to mieć charakteru obligatoryjnego. W sytuacji, gdy warunki kadrowe lub lokalowe nie pozwalają na zabezpieczenie świadczeń przez szpital, wówczas kwestia realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej powinna być rozstrzygana w standardowym trybie konkursowym, otwartym na inne podmioty lecznicze – wyjaśnia ZWRP.

W dokumencie podkreśla się też, że „czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na finansowanie SOR jest niezmieniona od 2019 r. podstawa wyceny ryczałtu, który stanowi podstawę do rozliczeń z NFZ udzielanych świadczeń medycznych”. – Niezależnie od dotychczasowych zasad rozliczeń zasadne byłoby zastosowanie współczynnika korygującego – in plus oraz in minus – bezpośrednio związanego z liczbą przyjmowanych w ramach SOR pacjentów z danego obszaru funkcjonowania. Dla poprawy tej sytuacji proponuje się zastosować na przykład wielokrotności stawki bazowej w zależności od liczby przyjmowanych pacjentów – niezależnie od składowej stawki ryczałtu „za funkcję”. Zastosowanie na tej podstawie wyliczonego współczynnika pozwoli na odciążenie najbardziej obłożonych oddziałów, gdyż mechanizm ten będzie wspierał oddziały o dużym obłożeniu kosztem oddziałów przyjmujących mniejszą od ustalonej liczbę pacjentów. Stwierdzona przez samorządy województw prawidłowość może w przyszłości stanowić obiektywne kryterium do zmiany finansowania i rozliczania SOR przyjmujących największą liczbę pacjentów co będzie miało bezpośredni wpływ na ich sytuację finansową – proponuje związek.

Jeśli chcesz ściągnąć pismo ZWRP, kliknij w: Stanowisko zarzadu ZWRP w sprawie poprawy funkcjonowania oraz finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.