Raport "Value Based Healthcare"

Udostępnij:
- Przykłady wdrożeń Value Based Healthcare na świecie pokazują, że zmiany są opłacalne, a liczba dowodów potwierdzających słuszność idei jest niebagatelna - wynika z raportu "Value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia". Dokument w całości można pobrać ze strony "Menedżera Zdrowia".
Raport "Value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia":
- Płacenie za dobry, długoterminowy efekt zdrowotny przynosi pozytywne efekty. Zdrowy system jest korzyścią, a nie obciążeniem, ważną inwestycją, a nie wydatkiem. O mechanizmach rządzących ochroną zdrowia wiemy coraz więcej. Precyzyjnie liczymy już koszty bezpośrednie świadczeń i coraz lepiej sobie radzimy z liczeniem ich kosztów pośrednich. Dostępność do złożonych i zaawansowanych technologii jest coraz lepsza, mamy więcej danych służących jednemu – poprawieniu opieki zdrowotnej. Trudno sobie wyobrazić technologię, której wdrożenie do ochrony zdrowia nie będzie poprzedzone bardzo precyzyjną analizą bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności ekonomicznej.

Ochrona zdrowia jest coraz bardziej kosztowna, a tym samym zaangażowanie środków publicznych coraz większe. Powoduje to wiele napięć i nawet frustracji oraz generuje konflikty interesów. Głos środowiska pacjentów jest tylko dopełnieniem tego złożonego obrazu.

Czy system wymaga przedefiniowania?

Może należy dążyć do takich rozwiązań, które optymalizują efekt zdrowotny, jakość – lub inaczej mówiąc – wartość? Może jest czas, by spróbować odejść od płacenia jedynie za sam fakt zrealizowania danego świadczenia?

To jest kierunek działań w najbardziej rozwiniętych krajach. Pewne jest to, że nie ma jednego dobrego rozwiązania, dlatego musimy w Polsce stworzyć swój własny model, dostosowany do naszych realiów, przy pełnej świadomości, że zmiany są nieuniknione i oczekiwane. Musimy mieć wiarygodne informacje o efektach zdrowotnych, o miernikach pozwalających na ocenę realizowanych celów. Trzeba dostosować tę koncepcję do ustawy o sieci szpitali, w której system finansowania opiera się głównie na ryczałcie, a w lecznictwie otwartym na płatności za usługę. Niezbędne jest dopełnienie informatyzacji systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dającej także dostęp pacjentowi do jego danych. Niezbędne są rejestry medyczne. To właśnie zestaw niezbędnych wymagań pozwalających na wdrożenie modelu ochrony zdrowia nakierowanej na wartość (ang. Value Based Healthcare) [...].

Raport, bazując na wcześniejszych działaniach, jest pierwszą tego typu publikacją, która prezentuje różne spojrzenie na wartość w ochronie zdrowia. Interdyscyplinarny zespół ekspertów będących autorami raportu zajmuje się nie tylko aspektami czystko ekonomicznymi, ale i etycznymi, starając się przyjmować również perspektywę pacjenta.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte będą przydatne zarówno dla regulatorów, jaki i środowiska medycznego i przyczynią się do pełnego, praktycznego wdrożenia koncepcji Value Based Healthcare w Polsce [...].

Decydenci stoją w obliczu coraz większych trudności w obszarze zarządzania budżetami przeznaczonymi na ochronę zdrowia swoich obywateli. Pogłębia się dysproporcja pomiędzy potrzebami a możliwością ich zaspokojenia. Sytuacja ta jest spowodowana poprzez różne czynniki, głównie przez starzenie się społeczeństwa, wzrost częstości występowania chorób przewlekłych czy wzrost tempa wprowadzania innowacji w medycynie, co ma też związek z coraz większym popytem na nowoczesne metody leczenia. Równoległa asymetria w tempie wzrostu wydatków na zdrowie w porównaniu do popytu stała się poważnym problemem nie tylko w gospodarkach rozwiniętych, ale również w krajach mniej zamożnych. Jeśli te czynniki zbiegną się dodatkowo z kryzysem gospodarczym, mogą powodować znaczące zagrożenie dla zabezpieczenia i utrzymania zabezpieczenia zdrowotnego społeczeństwa. Powyższa sytuacja wywołała w ostatnich latach dążenie płatników do ograniczenia wydatków, cięcia kosztów, co spowodowało powstanie błędnego koła rosnących oczekiwań wobec systemów opieki zdrowotnej oraz frustracje personelu medycznego czy brak swobodnego wyboru najskuteczniejszej metody leczenia. To z kolei przekłada się na jakość świadczeń przy jednoczesnym wzroście niezadowolenia pacjentów [...].

Efektywność leczenia może być mierzona w różny sposób i na wielu poziomach. Ocena jakości usług medycznych prowadzona przy użyciu wskaźników i kryteriów odnoszących się do określonych standardów obrazuje, w jakim stopniu zalecany standard jest osiągany i realizowany w placówce medycznej. Wskaźniki jakości mogą się odnosić bezpośrednio do efektów terapii i być wyrażane czasem całkowitego przeżycia lub czasem do nawrotu choroby czy do jej progresji. Częstotliwość i rodzaj powikłań po leczeniu zarówno zachowawczym, jak i zabiegowym może być miarą umiejętności zespołu medycznego, a także wykorzystania w praktyce nowoczesnych technologii medycznych, w tym sprzętowych. Mają one jednak swoje ograniczenia, ponieważ efekt terapeutyczny jest też w dużej mierze zależny od stopnia sprawności chorego, zaawansowania choroby i obecności chorób współistniejących. Przy ocenie wartości zdrowotnej nie można skupiać się wyłącznie na miernikach medycznych, ale uwzględniać także mierniki organizacyjne, społeczne, finansowe i ekonomiczne, tym bardziej że idea Value Based Healthcare jest analizą finansową efektywności kosztowej w systemie ochrony zdrowia. W naszym systemie natomiast koncertujemy się głównie na wdrażaniu mierników medycznych [...].

Aby otrzymać raport w całości, kliknij w: "Value based healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia".

Raport "Value based healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia” powstał we współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO pod redakcją naukową prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i prof. dr hab. Jana Walewskiego z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Patronat nad projektem objęło Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie. Patronami medialnymi są "Menedżer Zdrowia" i "Kurier Medyczny".

Przeczytaj także: "Jagielska: Premiowanie za jakość udzielanych świadczeń powinno się stać oczywistą praktyką".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.