Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Zdrowotne ustawy przyjęte

Udostępnij:
– Pozytywny dzień dla zdrowia w Sejmie – stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując to, że 16 czerwca przyjęto projekty ustaw dotyczące systemu ochrony zdrowia, czyli przepisy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, o niektórych zawodach medycznych oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Minister Niedzielski nie krył zadowolenia – wyraził to na Twitterze.Szczegóły dotyczące sejmowych głosowań na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/sejm9/rbAMKtO5IyQ7maBd.

Co zapisano w nowych przepisach?

Przypomnijmy.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
W projekcie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zaproponowano wprowadzenie pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, zamiast obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, oraz powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – chodzi o możliwość szybkiego dochodzenia odszkodowania za niepożądane zdarzenia w szpitalach. Wysokość rekompensat ma wynosić od 2 tys. do 100 tys. zł. W przypadku między innymi zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub za uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia chory mógłby otrzymać od 2 tys. do 200 tys. zł, a rodzina za śmierć pacjenta – od 20 tys. do 100 tys. zł.

– Przewiduje się wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mającego na celu ustalenie, czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego, oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu – uzasadniono, podkreślając że „przepisy mają być stosowane do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania lub zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu i tylko w systemie finansowanym z pieniędzy publicznych – nie jest jednak wykluczone rozszerzenie działalności funduszu z czasem”.

– Podmiotem wskazanym do rozstrzygania w sprawach rekompensaty z tytułu zdarzeń medycznych w pierwszej instancji oraz obsługi funduszu będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Świadczenia z funduszu będą przysługiwały pacjentowi albo jego rodzinie. Trzeba będzie się zdecydować na sposób dochodzenia roszczeń – wniesienie do sądu sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wyklucza rozpatrzenie wniosku przez Rzecznika Praw Pacjenta. Składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, nie dłużej niż do trzech lat od wystąpienia zdarzenia – poinformowano, dodając, że „będzie to kosztować 300 zł”.

Wymieniono, że „źródłem finansowania funduszu mają być:
– odpis z przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
– opłaty od wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia medycznego,
– odsetki od zgromadzonych środków,
– inne źródła, na przykład spadki i darowizny”.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych
– Zgodnie z projektowanymi przepisami ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje – poinformowano w uzasadnieniu projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, podkreślając, że „przepisy mają na celu uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami, a także kwestii dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego, stworzenie rejestru tych profesji oraz odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wymienione zawody”.

W ustawie określono warunki i zasady wykonywania następujących zawodów medycznych:
– asystentka stomatologiczna,
– elektroradiolog,
– higienistka stomatologiczna,
– instruktor terapii uzależnień,
– opiekun medyczny,
– optometrysta,
– ortoptystka,
– podiatra,
– profilaktyk,
– protetyk słuchu,
– technik dentystyczny,
– technik farmaceutyczny,
– technik masażysta,
– technik ortopeda,
– technik sterylizacji medycznej,
– terapeuta zajęciowy.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
W projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie ma już kontrowersyjnych dla części środowiska lekarskiego zapisów klauzuli no fault, które były w poprzednich przepisach.

– Projekt ma umożliwić wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości – uzasadniono w dokumencie, wymieniając, że „przedmiotem uregulowania są:
– autoryzacja,
– wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
– akredytacja,
– rejestry medyczne”.

W projekcie zapisano też, że „ustawa wprowadza wymóg obligatoryjnej autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, którą wydawać będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Co dalej?
Przepisami zajmą się senatorowie – prawdopodobnie na posiedzeniu zaplanowanym na 12 i 13 lipca.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.