123RF

Zwrot w realizacji recept rocznych. Ważny komunikat MZ

Udostępnij:

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wydłużeniu terminu okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie recept rocznych w dwóch schematach dawkowania.      

  • Minister zdrowia skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept, które w swojej treści uwzględnia zmiany oczekiwane przez farmaceutów i lekarzy
  • Dotyczą one zwiększenia ilości wydawanych przez farmaceutę opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie, zmiany w zakresie wydawanej ilości w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania i wskazanej ilości opakowań oraz doprecyzowania zasad adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept
  • W związku z powyższym, resort zdrowia wydał komunikat w sprawie wystawiania tzw. recept rocznych od 1 lipca 2024 r.

Co zmieni się dla farmaceutów i pacjentów?

Projekt rozporządzenia z 6 maja br. określa nowe zasady realizacji recept w przypadku nieprawidłowo określonej jednostki dawkowania leku.

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, konieczne jest, aby w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne postaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca mogła określić tę postać na podstawie posiadanej wiedzy.

Ponadto w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano sposobu dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposobu stosowania), wpisano go w sposób nieczytelny lub błędny resort proponuje, aby osoba wydająca mogła wydać ilość produktu leczniczego, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech, a nie jak obecnie w dwóch, najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie – w przypadku produktu, środka lub wyrobu podlegającego refundacji, albo w czterech, a nie jak obecnie w dwóch, najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Polski.

Rozporządzenie określa wyjątek 

MZ podkreśla, że zasady te nie miałyby nadal zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W stosunku do tych recept sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W przypadku niespełnienia tego wymogu nie może zostać wydana na podstawie recepty jakakolwiek ilość produktu leczniczego zawierającego ten środek lub substancję. 

Dodatkowo w przypadku, gdy z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą.

Takie rozwiązanie – zdaniem resortu zdrowia – powoduje wątpliwości w zakresie ilości produktu leczniczego, który ma być wydany, są interpretowane na niekorzyść pacjenta.

Dawkowanie leków 

MZ przypomina, że wyliczenia w zakresie ilości leku do wydania dokonuje Platforma P1, która wykorzystując algorytm oparty na okresie kuracji, sposobie dawkowania i ilości opakowań, generuje problem dotyczący rozbieżności między ilością leku zaordynowaną a wyliczoną na podstawie kryteriów algorytmicznych.

– Takie działanie platformy P1 po 1 marca 2024 r. jest częste, co zmusza osoby wydające lek do zmniejszania ilości leku do wydania. Przyczyną takich działań jest aktualne brzmienie § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia. W konsekwencji pacjent otrzymuje zaordynowany produkt leczniczy w ilości niewystarczającej na przeprowadzenie zaleconej terapii – wskazuje MZ.

Wystawianie recept rocznych. Będą zmiany w systemie P1

Resort zdrowia podaje, że przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia będą wymagały zmiany algorytmów i tym samym zmiany systemu informatycznego funkcjonującego w ramach tzw. systemu P1.

Dlatego – jak informuje MZ – termin okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym oraz nowym), wynikający z nowych zasad wystawiania i realizacji tzw. recept rocznych, które zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o refundacji leków, ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2024 r.

– Od 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany do stosowania się do tych wymagań – pisze ministerstwo.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.