Połączenie diuretyku tiazydopodobnego i antagonisty wapnia – czy jest skuteczne?

Udostępnij:
W wytycznych PTNT z 2019 roku rekomenduje się diuretyki tiazydopodobne/tiazydowe i dihydropirydynowych antagonistów wapnia jako leki I rzutu u chorych w wieku podeszłym. Te grupy leków można stosować w monoterapii u chorych w wieku podeszłym z nadciśnieniem tętniczym 1. stopnia.
W omawianej grupie wiekowej według ekspertów PTNT w niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym preferowanym preparatem złożonym powinno być połączenie diuretyku tiazydopodobnego i dihydropirydynowego antagonisty wapnia. Warto podkreślić, że również europejscy eksperci w wytycznych ESH/ESC z 2013 roku zalecili stosowanie połączenia diuretyku tiazydopodobnego i dihydropirydynowego antagonisty wapnia u chorych w wieku podeszłym, zwłaszcza w przypadku występowania izolowanego nadciśnienia skurczowego u osób z tej grupy wiekowej. Omawiając skojarzenie diuretyku tiazydopodobnego z antagonistą wapnia, należy odnotować wyniki badania EFFICIENT.

Cel badania
Celem badania była ocena skuteczności indapamidu o przedłużonym uwalnianiu (SR) oraz amlodypiny w postaci preparatu złożonego (SPC) w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Opis badania


Wyniki
 • Po 45 dniach leczenia preparatem złożonym średnia wartość skurczowego ciśnienia tętniczego obniżyła się o 28,5 mmHg, a średnia wartość rozkurczowego ciśnienia tętniczego – o 15,6 mmHg.
 • Ponadto prawidłową (<140/90 mmHg) kontrolę ciśnienia tętniczego osiągnięto u 85% pacjentów.
 • Co ważne, 99% uczestników badania stosowało się do zaleceń.


Wnioski
Wykazano, że stosowanie preparatu złożonego opartego na diuretyku tiazydopodobnym (indapamidzie) i antagoniście wapnia (amlodypinie) u chorych leczonych nieskutecznie antagonistą wapnia w monoterapii lub u osób z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym 2. lub 3. stopnia jest związane z istotnym obniżeniem ciśnienia tętniczego, zwłaszcza skurczowego, podczas 45-dniowej obserwacji.


Piśmiennictwo:
1. Jadhav U, Hiremath J, Namjoshi DJ i wsp. Blood pressure control with a single-pill combination of indapamide sustained-release and amlodipine in patients with hypertension: the EFFICIENT study. PLoS One 2014; 9(4): e92955.
2. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019; 5(1): 1–86.
3. Williams B, Mancia G, Spiering W i wsp. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018; 39(33): 3021–3104.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.