Specjalizacje, Kategorie, Działy
ASCO

ASCO 2023: Pembrolizumab z chemioterapią nieskuteczny u chorych na NDRP z mutacją w genie EGFR

Udostępnij:
Badanie KEYNOTE-789 nie wykazało istotnej poprawy PFS i OS u pacjentów z przerzutowym niepłaskonabłonkowym NDRP z opornością na TKI i mutacją w genie EGFR otrzymujących chemioterapię w skojarzeniu z pembrolizumabem. Wyniki badania zaprezentowano podczas tegorocznego kongresu ASCO.
Do badania włączono pacjentów z przerzutowym, niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją EGFR, po zastosowaniu TKI EGFR pierwszej lub drugiej generacji w przypadku braku mutacji T790M lub po TKI EGFR pierwszej lub drugiej generacji w przypadku mutacji T790M i po niepowodzeniu leczenia ozymertynibem. Łącznie 492 pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej chemioterapię z pembrolizumabem lub z placebo. Równorzędnym pierwszorzędowym punktem końcowym było PFS oceniane centralnie, niezależnie, w sposób zaślepiony oraz OS.

Po okresie obserwacji z medianą 42 miesięcy mediana PFS wyniosła 5,6 miesiąca w grupie otrzymującej pembrolizumab i chemioterapię oraz 5,5 miesiąca w grupie otrzymującej placebo i chemioterapię (HR 0,80, 95% CI 0,65; 0,97; p = 0,0122). Mediana OS wyniosła odpowiednio 15,9 miesiąca i 14,7 miesiąca (HR 0,84, 95% CI 0,69; 1,02; p = 0,0362). W obu analizach wartość p nie osiągnęła z góry określonej granicy skuteczności (p = 0,0117).

Odnotowano tendencję do większej korzyści ze stosowania pembrolizumabu w podgrupie pacjentów z ekspresją PD-L1 w komórkach guza ≥1%, ale również bez istotności statystycznej.

Odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł 29,0% w grupie otrzymującej pembrolizumab i chemioterapię oraz 27,1% w grupie otrzymującej placebo i chemioterapię. Wyniki dotyczące bezpieczeństwa były zgodne z oczekiwaniami, przy czym zdarzenia niepożądane o podłożu immunologicznym i reakcje na wlew występowały częściej u pacjentów otrzymujących pembrolizumab w porównaniu z placebo (20,2% vs 8,1%).

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.