Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dodanie panitumumabu do fluorouracylu z leukoworyną dobrą opcją leczenia mCRC

Udostępnij:
Unikalne badanie przeprowadzano u pacjentów w podeszłym wieku, w stanie sprawności umożliwiającym leczenie pierwszego rzutu lekiem anty-EGFR dodanym do podstawowego schematu chemioterapii w terapii przerzutowego raka jelita grubego.
PANDA jest otwartym, randomizowanym, nieporównawczym badaniem fazy II, którego celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności panitumumabu dodanego do schematu dwulekowej chemioterapii dożylnej wg schematu mFOLFOX lub monoterapii z 5-FU plus LV w ramach leczenia początkowego u pacjentów w wieku 70 lat i starszych z nieresekcyjnym przerzutowym rakiem jelita grubego z dzikim typem genów RAS/BRAF.

W okresie od lipca 2016 r. do kwietnia 2019 r. pacjentów przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej mFOLFOX z panitumumabem (ramię A; n = 91) lub 5-FU plus LV z panitumumabem (ramię B; n = 92) przez maksymalnie 12 cykli, a następnie leczenie podtrzymujące panitumumabem.

Pierwszorzędowym punktem końcowym było PFS. Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 50,0 mies. mediana PFS wyniosła 9,6 i 9,0 mies. odpowiednio w ramionach A i B (p <0,001 w każdym ramieniu). Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 69% i 52%, natomiast mediana OS wyniosła 23,5 i 22,0 mies. odpowiednio w ramionach A i B.

Odsetek zdarzeń niepożądanych związanych z chemioterapią stopnia >2 wyniósł odpowiednio 60% i 37%.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.