ONKOLOGIA
Gruczoł krokowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Jak dawkować docetaksel u chorych na zaawansowanego raka prostaty?

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Izabela Żmijewska
|
Źródło: P Kellokumpu-Lehtinen et al. 2-weekly versus 3-weekly docetaksel to treat castration-resistant advanced prostate cancer: a randomised , phase 3 trial. Lancet Oncology. Published online Jan 4 2013.
W Lancet Oncology zaprezentowano wyniki badania III fazy porównującego efektywność oraz tolerancję docetakselu w dawce 75 mg/m2 podawanego co 3 tygodnie z docetkselem w dawce 50 mg/m2 stosowanym co 2 tygodnie u chorych na opornego na kastrację przerzutowego raka gruczołu krokowego (mCRPC).
Obecnie standardem postępowania u chorych na mCRPC jest docetaksel w dawce 75 mg/m2, który stosuje się co 3 tygodnie.
Do europejskiego badania zakwalifikowano 361 chorych w stanie sprawności WHO 0-2, u których doszło do progresji choroby po zastosowaniu analogu LHRH. Chorzy włączeni do badania prezentowali poziom PSA>10 ng/ml, którego wzrost potwierdzono w co najmniej dwóch pomiarach wykonanych w odstępie przynajmniej dwóch tygodni. Większość chorych wcześniej nie otrzymywało chemioterapii (ok 10% chorych otrzymywało estramustyną). Czas do wystąpienia niepowodzenia leczenia (TTTF – time to treatment failure) w grupie leczonej docetakselem w dawce 50 mg/m2 co 2 tygodnie był dłuższy niż w grupie leczonej docetakselem w dawce 75 mg/m2 co 3 tygodnie – 5,6 vs 4,9 miesięcy (p=0,014). Również mediana całkowitego przeżycia chorych (OS – overall survival) otrzymujących docetaksel co 2 tygodnie był dłuższy – 19,5 vs 17,0 miesięcy (p=0,021).
Działania niepożądane 3 i 4 stopnia rzadziej obserwowano u badanych leczonych docetakselem co 2 tygodnie – neutropenia 36% vs 53%, leukopenia 13% vs 29%, gorączka neutropeniczna 4% vs 14% czy infekcje związane z neutropenią 6% vs 24%. Częstotliwość pozostałych powikłań w stopniu 3 i 4 była zbliżona w obu grupach.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.