ONKOLOGIA
Przewód pokarmowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Niwolumab z chemioterapią skuteczny u chorych z zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka i przełyku

Udostępnij:
Na podstawie wyników badania CheckMate 649 w ponad 50 krajach zarejestrowano niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią do leczenia pierwszego rzutu pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, HER2-ujemnym rakiem żołądka, połączenia przełykowo-żołądkowego i gruczolakoraka przełyku.
Równorzędnymi pierwszorzędowymi punktami końcowymi były OS i PFS według RECIST v1.1 w centralnej, niezależnej ocenie prowadzonej w sposób zaślepiony u pacjentów z ekspresją PD-L1 wynoszącą CPS ≥5.

Wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem żołądka i przełyku przydzielono losowo do grupy otrzymującej niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią lub samą chemioterapię.

We wcześniejszej analizie, po minimalnym okresie obserwacji wynoszącym 12,1 miesiąca, wykazano poprawę wszystkich parametrów skuteczności w grupie otrzymującej niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią: HR dla OS wyniósł 0,71, 98,4 proc. CI 0,59 do 0,86]; p < 0,0001; HR dla ocenianego niezależnie PFS wyniósł 0,68, 98 proc. CI 0,56 do 0,81; p < 0,0001 w porównaniu z samą chemioterapią u pacjentów z PD-L1 CPS ≥5. Niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią wykazał również statystycznie istotną poprawę OS i korzyści w zakresie PFS w porównaniu z samą chemioterapią w całej populacji oraz akceptowalny profil bezpieczeństwa.

W aktualnej analizie, po minimalnym okresie obserwacji wynoszącym 36,2 miesiąca w grupie pacjentów z PD-L1 CPS ≥5, HR dla OS dla niwolumabu w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią wyniósł 0,70 (95 proc. CI 0,61 do 0,81), a odsetek przeżyć 36-miesięcznych wyniósł odpowiednio 21 proc. i 10 proc. HR dla PFS wyniósł 0,70 (95 proc. CI 0,60 do 0,81), a odsetek 36-miesięcznych przeżyć bez progresji wyniósł odpowiednio 13 proc. i 8 proc. Odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) w ocenie centralnej wyniósł 60 proc. (95 proc. CI 55 do 65) w grupie otrzymującej niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do 45 proc. (95 proc. CI 40 do 50) w grupie otrzymującej samą chemioterapię. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 9,6 miesiąca (95 proc. CI 8,2 do 12,4) w porównaniu z 7,0 miesiącami (95 proc. CI 5,6 do 7,9).

Niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią wykazał również utrzymującą się poprawę OS, PFS i ORR w porównaniu z chemioterapią w całej populacji. Korzyści w zakresie OS zaobserwowano także w podgrupach, w tym u pacjentów ze złymi czynnikami prognostycznymi, takimi jak przerzuty do wątroby. Wielkość korzyści w zakresie OS była znacznie większa u pacjentów z niestabilnością mikrosatelitarna (MSI-H), a korzyść w zakresie przeżycia w populacji ze stabilnością mikrosatelitarna była zgodna z populacją ogólną.

Obserwowano też utrzymywanie się tendencji do poprawy jakości życia związanej ze stanem zdrowia w grupie otrzymującej niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią. Więcej pacjentów zgłaszało, że w ogóle nie przeszkadzają im działania uboczne leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią lub że odczuwają jedynie niewielki niepokój w porównaniu z chemioterapią.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.