Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pembrolizumab w leczeniu HER2+ gruczolakoraka żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego

Udostępnij:
Skojarzenie standardowej terapii pierwszego rzutu z pembrolizumabem istotnie wydłuża PFS u pacjentów z HER2 dodatnim gruczolakorakiem żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego.
Pembrolizumab w skojarzeniu ze standardową terapią (trastuzumab z chemioterapią) został niedawno zarejestrowany w Europie do leczenia HER2 dodatniego gruczolakoraka żołądka z przerzutami lub gruczolakoraka połączenia żołądkowo-przełykowego (gastric/gastroesophageal junction, G/GEJ) na podstawie wyników badania III fazy KEYNOTE-811.

Na Kongresie ESMO 2023 przedstawiono wyniki analizy pośredniej czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS) u pacjentów z HER2 dodatnim G/GEJ. Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 28,4 miesiąca wykazano poprawę PFS w porównaniu z placebo i standardową terapią u wszystkich pacjentów (mediana PFS: 10 miesięcy w porównaniu z 8,1 miesiąca; HR 0,72; 95% CI 0,60–0,87; p = 0,0002) oraz u pacjentów z ekspresją PD-L1 ≥1 (10,8 miesiąca w porównaniu z 7,2 miesiąca; HR 0,70; 95% CI 0,58–0,85).

W trzeciej analizie pośredniej, po odnotowaniu 606 zdarzeń dotyczących PFS i przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 38,5 miesiąca, 24-miesieczne odsetki PFS wyniosły odpowiednio 24% i 15%. Odsetek obiektywnych odpowiedzi również uległ poprawie w porównaniu z placebo i terapią standardową (73% w porównaniu z 60%), przy odsetkach kontroli choroby wynoszących odpowiednio 92% w porównaniu z 87%. Mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 11,3 miesiąca w porównaniu z 9,5 miesiąca.

Wskazanie do stosowania pembrolizumabu u pacjentów HER2 dodatnim G/GEJ brzmi: gruczolakorak żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego. Pembrolizumab w skojarzeniu z trastuzumabem, chemioterapią zawierającą pochodne fluoropirymidyny i platyny, jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu miejscowo zaawansowanego nieoperacyjnego lub z przerzutami HER2 dodatniego gruczolakoraka żołądka lub gruczolakoraka połączenia żołądkowo-przełykowego u osób dorosłych, u których CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥1.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.