Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Serplulimab w skojarzeniu z chemioterapią skuteczny w leczeniu raka przełyku

Wyślij:
Udostępnij:
Rak płaskonabłonkowy przełyku stanowi około 84 proc. wszystkich raków przełyku, a w 40 proc. przypadków obserwuje się nadekspresję PD-L1. We wcześniejszych badaniach III fazy wykazano przewagę inhibitorów PD1 w skojarzeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia w porównaniu z samą chemioterapią.
Serplulimab jest w pełni humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw PD1, które w badaniach klinicznych II fazy wykazało obiecującą aktywność przeciwnowotworową i możliwy do kontrolowania profil bezpieczeństwa w różnych typach nowotworów. W badaniu klinicznym III fazy, w którym stosowano serplulimab w skojarzeniu z chemioterapią u nieleczonych pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozsianym, osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim było OS, a w innym badaniu III fazy u nieleczonych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca również osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim było PFS.

Badanie ASTRUM-007 było badaniem klinicznym III fazy z randomizacją, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo serplulimabu w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu pierwszej linii pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku z dodatnią ekspresją PD-L1 (CPS ≥1) w porównaniu z placebo.

Łącznie 551 pacjentów przydzielono losowo (2:1) do grupy otrzymującej serplulimab w dawce 3 mg/kg lub placebo w dniu 1. oraz cisplatynę w dawce 50 mg/mkw. w dniu 1. i ciągły wlew 5-FU w dawce 1200 mg/mkw. w dniach 1. i 2. co 2 tygodnie.

We wcześniej zaplanowanej analizie końcowej przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) i analizie pośredniej przeżycia całkowitego (OS) wykazano, że dodanie serplulimabu do chemioterapii (cisplatyna i 5-FU) przynosi statystycznie istotną poprawę w zakresie obu tych punktów końcowych. Mediana PFS wyniosła odpowiednio 5,8 miesiąca i 5,3 miesiąca (HR 0,60, 95 proc. CI 0,48–0,75; p <0,0001), a mediana OS odpowiednio 15,3 miesiąca i 11,8 miesiąca (HR 0,68, 95 proc. CI 0,53–0,87; p = 0,0020).

Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (TRAE) serplulimabem, cisplatyną i 5-FU odnotowane w tym badaniu były zgodne z wcześniej obserwowanymi, nie odnotowano nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. TRAE stopnia 3. lub wyższego wystąpiły u 201 pacjentów (53 proc.) w grupie otrzymującej serplulimab i chemioterapię oraz u 81 pacjentów (48 proc.) w grupie otrzymującej placebo i chemioterapię. Częstsze występowanie TRAE prowadzące do zakończenia leczenia obserwowano u pacjentów leczonych serplulimabem w skojarzeniu z chemioterapią – było to prawdopodobnie związane z działaniami niepożądanymi o podłożu immunologicznym wywołanymi przez serplulimab i dłuższym czasem leczenia w tej grupie.

Wyniki analiz pozostałych drugorzędowych punktów końcowych (PFS, ORR i czas trwania odpowiedzi, farmakokinetyka i immunogenność serplulimabu, jakość życia oraz związek między skutecznością a niestabilnością mikrosatelitarną i obciążeniem mutacjami nowotworu) zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.