Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Trzeci dzień Kongresu ESMO 2019 – Informacje wprost z Barcelony!

Źródło: ESMO korespondencja własna, mat. prasowe
Autor: Maciej Chyziak |Data: 30.09.2019
 
 
Kolejny dzień Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Barcelonie, przyniósł kolejne doniesienia z udziałem immunoterapii czy inhibitora CDK 4/6 u pacjentek z rakiem piersi.
LBA8_PR - KEYNOTE-522: Badanie III fazy pembrolizumabu + chemioterapii w porównaniu do placebo + chemioterapii jako leczenia neoadjuwantowego, a następnie pembrolizumab w porównaniu do placebo jako leczenia uzupełniającego w potrójnie ujemnym raku piersi we wczesnym stadium.

Potrójnie ujemny rak piersi jest najbardziej agresywnym podtypem raka piersi i częściej dotyka młode kobiety. Pacjenci zazwyczaj otrzymują chemioterapię, a następnie operację w celu usunięcia guza.
W badaniu KEYNOTE-522 zbadano, czy dodanie immunoterapii do chemioterapii przed zabiegiem chirurgicznym może poprawić patologiczną całkowitą odpowiedź i przeżycie wolne od zdarzeń u kobiet z wczesnym potrójnie ujemnym rakiem piersi. W sumie 1174 pacjentów przydzielono losowo w stosunku 2: 1 do pembrolizumabu lub placebo, oba dodawane do przedoperacyjnej chemioterapii antracyklinami, taksanami i platyną przez pięć do sześciu miesięcy. Po operacji pacjenci kontynuowali przydzielone leczenie pembrolizumabem lub placebo przez dziewięć cykli.
Mediana czasu obserwacji wyniosła 15,5 miesiąca (zakres 2,7-25.0). 784 pkt. Zrandomizowano do pembro, 390 do pbo. Spośród 602 punktów możliwych do oceny w ostatecznej analizie pCR, pembro + chemo wykazało statystycznie znaczącą poprawę w pCR (ypT0 / Tis ypN0) w porównaniu z pbo + chemo: 64,8% (95% CI, 59,9-69,5) w porównaniu do 51,2% (95% CI, 44,1-58,3), P = 0,00055; wyniki były spójne dla drugorzędnych definicji pCR, ypT0 ypN0 (59,9% vs 45,3%) i ypT0 / Tis (68,6% vs 53,7%). Dla pembro vs pbo, pCR (ypT0 / Tis ypN0) wynosił 68,9% vs 54,9% w populacji PD-L1 + i 45,3% vs 30,3% w populacji PD-L1-. Dodanie pembro do chemo, a następnie pembro, wykazało korzystny trend w EFS (HR 0,63 [95% CI, 0,43-0,93]). We wszystkich fazach wskaźniki AE stopnia 3. lub wyższego związane z leczeniem wynosiły 78,0% w grupie pembro + chemo i 73,0% w grupie pbo + chemo (częstość zgonów, 0,4% vs 0,3%,

Wnioski: Dodanie pembrolizumabu do chemoterapii neoadiuwantowej znacznie zwiększyło szybkość pCR u pacjentów z wczesnym TNBC. Neoadjuwantowe pembro + chemo, a następnie adiuwantowe pembro wykazały korzystny trend w EFS. Działania niepożądane były zgodne ze znanymi profilami bezpieczeństwa każdego środka.

- Dane sugerują, że poprawiona patologiczna całkowita odpowiedź na pembrolizumab przekłada się na mniejszą liczbę nawrotów - powiedział autor badania, prof. Peter Schmid z Queen Mary University of London.

Palbociclib plus fulwestrant jako terapia drugiej lub kolejnej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi HR + / HER2

W badaniu PALOMA-3 palbociclib plus fulwestrant wykazały klinicznie znaczącą poprawę ogólnego przeżycia w porównaniu z fulwestrantem plus placebo u pacjentów (pts) z przerzutowym rakiem piersi z dodatnim receptorem hormonalnym (HR +), HER2-ujemnym (HER2-) z przerzutami lub progresję po wcześniejszym leczeniu hormonalnym.

Prospektywne, wieloośrodkowe badanie INGE-B fazy 2 zostało zaprojektowane w celu wygenerowania danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa kombinacji palbociclibu z letrozolem (1 linia) lub fulwestrantu (1, 2 linia lub późniejsze) zgodnie z badaniami PALOMA i wygenerowania dotychczas brakujących danych z badań dotyczących połączenie palbociclibu z anastrozolem (1 l), eksemestanem (1 l) lub letrozolem (2 l +).
Ta wstępnie zaplanowana tymczasowa analiza została przeprowadzona w celu oceny danych dotyczących pacjentów otrzymujących palbociclib i fulwestrant w terapii 1L lub 2L +.
Pierwszorzędowym punktem końcowym był wskaźnik korzyści klinicznej (CBR) u pacjentów z mierzalną chorobą zgodnie z RECIST v1.1. Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe obejmowały ogólny wskaźnik odpowiedzi (ORR), CBR dla wszystkich punktów i bezpieczeństwo. Dane analizowano za pomocą statystyki opisowej.

W dniu granicznym analizy okresowej (17 grudnia 2018 r.) 124 osoby zostały przydzielone od 03/2017 do 06/2018 w 47 lokalizacjach w całych Niemczech, aby otrzymać palbociclib plus fulwestrant (1 linia: 57 pkt; 2 linia i późniejsza: 67 pkt ). Oceniano 57 z 67 pacjentów leczonych 2L +. Mediana wieku wynosiła 68,0 lat, 91,2% (n = 52) pacjentów miało wynik w skali ECOG równy 0 lub 1. 28,1% (n = 16) pacjentów miało nie mierzalną chorobę tylko kości.
CBR wynosił 35% (n = 14) dla 40 pacjentów z mierzalną chorobą (RECIST v1.1) i 51% (n = 29) dla wszystkich pacjentów (ocena badacza). ORR wynosiły odpowiednio 25% (n = 10) i 21% (n = 12). Zdarzeniami niepożądanymi stopnia 3/4 występującymi u co najmniej 10% pacjentów były: neutropenia (n = 21, 36,8%) i leukopenia (n = 7, 12,3%).

Wnioski: Ta śródokresowa analiza INGE-B wykazała niezwykłą korzyść kliniczną dla palbociclibu plus fulwestrantu jako terapii drugiej lub późniejszej linii u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi HR + / HER2.

Barcelona 29.09
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.