Wyślij
Udostępnij:
 
 
Celowość inwestycji wydanej w systemie IOWISZ - odwołanie od negatywnej opinii
 
Działy: Polecamy
Jeśli podmiot wykonujący działalność leczniczą otrzyma negatywną opinię o celowości inwestycji wydaną za pośrednictwem systemu IOWISZ, to może się od niej odwołać. Przysługuje mu środek odwoławczy w postaci protestu, a następnie skarga do sądu. Jak to zrobić?
Protest powinien on zostać przesłany do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii.
Protest rozpatruje Minister Zdrowia. W wyniku rozpatrzenia protestu MZ wydaje opinię za pośrednictwem systemu IOWISZ, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając ich liczbę. MZ powinien rozpatrzyć protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy wskazuje, że termin jaki ma MZ na analizę protestu i wydanie opinii w jego sprawie ma charakter instrukcyjny, a zatem samo niedochowanie powyższego terminu nie może stanowić podstawy zarzutu niezgodności z prawem oceny wniosku. Możliwe jest, że w skomplikowanych sprawach dojdzie do opóźnień w ich rozpatrywaniu.

Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli został wniesiony po terminie lub nie spełnia powyższych ustawowych wymagań, o czym MZ informuje w terminie 7 dni od jego wniesienia. Zwracamy uwagę, że tylko na postanowienie o pozostawieniu protestu bez rozpoznania przysługuje zażalenie zgodnie z przepisami procedury administracyjnej. Do procedury odwoławczej wszczętej wskutek wniesienia protestu nie mają bowiem zastosowania przepisy postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, doręczeń, sposobu obliczania terminów, wydawania uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy, sprostowań oraz stwierdzania nieważności.

Według radców kancelarii może to osłabić ochronę wnioskodawców, gdyż nie przysługuje im wiele instrumentów obowiązujących na gruncie postępowania administracyjnego takich jak: skarga na bezczynność organu lub skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej.

Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed MZ, w przypadku utrzymania w mocy negatywnej opinii w sprawie protestu, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wnioskodawca lub MZ może wnieść skargę kasacyjną (dalej: „SK”) do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej „NSA”) w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku WSA wraz uzasadnieniem. SK jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Podkreślenia wymaga, że w postępowaniu przed NSA obowiązuje przymus adwokacko – radcowski.

Więcej na ten temat czytaj TUTAJ
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe