Czy rezydent odpowie w przypadku roszczeń pacjenta?

Udostępnij:
Dyżury rezydentów w szpitalach wywołują wiele kontrowersji. Czy mogą być pełnione samodzielnie i czy wiążą się z odpowiedzialnością w przypadku ewentualnych roszczeń pacjenta? Takie pytanie wpłynęło od jednego z rezydentów do naszej bezpłatnej strefy porad prawnych. Radcy kancelarii odpowiadają.
PYTANIE:
Czy rezydent po np. 1,5 roku specjalizacji, może być zmuszony przez kierownika Kliniki do samodzielnych dyżurów na oddziałach klinicznych?

Jak wygląda odpowiedzialność względem ewentualnych roszczeń pacjenta jeśli są to dyżury w ramach etatu rezydenckiego a nie na osobnym kontrakcie?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady lekarz w trakcie specjalizacji może samodzielnie pełnić dyżury. Jednakże ze względu na szczegółowe uregulowanie dopuszczalność odbywania samodzielnych dyżurów przez rezydentów, pełnienie takich dyżurów uzależnione jest od zgody kierownika specjalizacji, a nie kierownika Kliniki (podmiotu leczniczego). Szkolenie specjalizacyjne jest nadzorowane przez kierownika specjalizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację to kierownik specjalizacji decyduje o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru. Przepis statuuje to wprost i jednoznacznie. O tej regulacji przypominało także Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z dnia 13.07.2015 w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

W żadnym natomiast wypadku do samodzielnego pełnienia dyżuru nie mogą zostać dopuszczeni lekarze rezydenci anestezjologii i intensywnej terapii. Wynika to z faktu, że świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego mogą być udzielane wyłącznie przez wykwalifikowanego lekarza specjalistę. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii przewiduje wyraźnie, że „Lekarz w trakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie, jeżeli wykonanie tego znieczulenia jest bezpośrednio nadzorowane przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii”. Wyjątek ten ograniczający dopuszczalność samodzielnego dyżurowania podkreślała również Państwowa Inspekcja Pracy w raporcie z kontroli jednego ze szpitali w 2015 roku.

Co do kwestii odpowiedzialności prawnej lekarza rezydenta na samodzielnym dyżurze względem ewentualnych roszczeń pacjenta – jego sytuacja różni się w zależności od tego czy dyżur pełni w ramach umowy o pracę czy też w ramach osobnego kontraktu.
W przeciwieństwie do dyżuru w ramach kontraktu, odpowiedzialność ponoszona na bazie umowy o pracę nie jest solidarna. Lekarz rezydent na umowie o pracę nie jest bowiem stroną umowy o świadczenie medyczne. Jego odpowiedzialność kontraktowa będzie zatem wyłączona. Co do zasady odpowiedzialność deliktowa jest również wyłączona bowiem zgodnie z Kodeksem Pracy jeżeli taki rezydent wyrządzi przy wykonywaniu swoich obowiązków szkodę osobie trzeciej, do jej naprawienia będzie zobowiązany wyłącznie pracodawca – podmiot leczniczy.
W takim wypadku podmiot leczniczy będzie uprawniony jedynie do roszczenia regresowego wobec pracownika – rezydenta jednak tylko do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia tego pracownika.
Sytuacja byłaby odmienna gdyby lekarz rezydent wyrządził szkodę ze swej winy – umyślnie. Sprawca takiej szkody podlegałby ogólnym zasadom odpowiedzialności deliktowej na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego. W tym wyjątkowym wypadku Kodeks Pracy przewiduje, że pracownik obowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości osobiście.

PODSTAWA PRAWNA:
1) §15 ust.2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
2) §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
3) art. 119,120,122 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
4) art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
5) art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy Marcin Rytel, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.