Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dostęp do informacji i dokumentacji medycznej pacjenta

Źródło: Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Aleksandra Skibińska |Data: 13.02.2018
 
 
Czy upoważnienie do uzyskania informacji w placówkach medycznych traci ważność wraz z rozwodem? Prawnicy odpowiadają.
Pytanie: Ostatnio umówiłam się na wizytę do przychodni specjalistycznej, celem rejestracji w tej przychodni udostępniłam niezbędne dane osobowe. Z przyczyn niezależnych nie byłam w stanie dotrzeć na wizytę. Zwracam się z pytaniem, czy mój mąż, z którym jesteśmy obecnie w trakcie postępowania rozwodowego, może uzyskać informację o odbyciu przeze mnie tej wizyty na podstawie upoważnienia do uzyskiwania informacji w placówkach medycznych udzielonego mu przeze mnie pisemnie przed laty?

Odpowiedź: Tak. W takiej sytuacji, jeśli pełnomocnictwo nie zostało odwołane, informację o wizycie należy udostępnić mężowi czytelniczki za okazaniem właściwego upoważnienia lub zweryfikowania, czy takie upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej.

Uzasadnienie: Należy uznać, że do informacji o obecności na wizycie należy odpowiednio stosować przepisy o dostępie do dokumentacji medycznej. Możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta, wynika z prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej. Na gruncie tego prawa, dokumentacja medyczna powinna zostać udostępniona każdej osobie, którą pacjent do tego upoważnił.
Do takiego upoważnienia mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że czytelniczka może cofnąć udzielone wcześniej pełnomocnictwo i domagać się od męża zwrotu oryginału dokumentu pełnomocnictwa. W przypadku nieodwołania takiego pełnomocnictwa, osoba upoważniona może się na nie powołać, nawet jeżeli zostało złożone w innej placówce medycznej. Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 29 października 2014 r.: „wobec braku oświadczenia pacjenta, że nie życzy on sobie, by ktokolwiek miał dostęp do jego dokumentacji medycznej, uprzednio udzielone upoważnienie, choćby zostało złożone w innej placówce medycznej, zachowuje moc i może stanowić podstawę udostępnienia dokumentacji”.
Aby zapobiec zasięganiu informacji dotyczących wizyt lekarskich przez męża czytelniczki należy odwołać wszelkie pełnomocnictwa udzielone mężowi w tym zakresie, odzyskać oryginały dokumentów pełnomocnictw i zwrócić się na piśmie do placówek medycznych z wyraźnym sprzeciwem wobec udostępniania informacji mężowi w związku z cofnięciem wszelkich upoważnień. Należy przy tym zwrócić uwagę, że placówki medyczne powinny weryfikować autentyczność złożonych oświadczeń i z uwagi na to mogą w praktyce żądać osobistego złożenia oświadczenia lub przesłania dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym – mimo że brak jest podstawy prawnej dla takiego żądania.

Podstawa prawna:
- art. 98 i n. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- art. 26 i n. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. ( (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe