Wyślij
Udostępnij:
 
 

Konto bankowe - czy pracownik szpitala musi je mieć

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 26.09.2017
 
 
Choć wydaje się, że posiadanie konta bankowego to dziś chleb powszedni, to jednak nadal wielu ludzi broni się przed jego założeniem. Czy szpital może narzucić pracownikowi sposób przekazywania pieniędzy? Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE:
„Pobieram wynagrodzenie w kasie szpitalnej. Wystąpiłam z pisemnym wnioskiem o wypłatę zgromadzonych pieniędzy w kasie zapomogowo-pożyczkowej zaproponowano mi wypłatę zgromadzonych pieniędzy, ale tylko na konto bankowe, którego nie posiadam! czy w takiej sytuacji zakład pracy może narzucać sposób przekazywania moich oszczędności? Zaznaczam iż za m-c rozwiązuję umowę o pracę w związku z nabyciem prawa do emerytury.”

ODPOWIEDŹ:

Przepisy prawa nie regulują wprost zasad przekazywania przez zakład pracy oszczędności z Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych. Pracownik winien złożyć wniosek o wypłatę środków ze wskazaniem sposobu wypłaty środków. Sposoby wypłaty środków i możliwych do podjęcia działań opisano poniżej.
Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe [dalej: PKZP] mogą powstawać na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 12 maja 1991 roku o związkach zawodowych oraz funkcjonują na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracowniczych.
Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkookresowych oraz zapomóg – w miarę posiadanych środków i na zasadach określonych w statucie. Aby jednak korzystać z możliwości ubiegania się o pomoc z PKZP, należy złożyć stosowną deklarację oraz uiścić wpisowe w oznaczonej wysokości, wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego oraz przestrzegać przepisów statutu.
Jeżeli dana osoba postanowi zrezygnować z członkostwa w kasie a tym samym postanowi wycofać zgromadzone środki na imiennym rachunku utworzonym w kasie pracowniczej, należy zgłosić się do zarządu danej kasy z pisemnym żądaniem ze wskazaniem sposobu wypłaty środków z PKZP. Jeżeli dana kasa będzie posiadać wystarczającą ilość środków w gotówce, wyda całość oszczędności danej osobie, jednakże przy braku takich środków istnieje możliwość złożenia oświadczenia, w którym osoba zainteresowana wypłatą środków, wskaże osobę oraz numer jej konta bankowego, na które ma zostać zrobiony przelew.
Innym rozwiązaniem sytuacji, gdy wkłady danej osoby przewyższają środki znajdujące się w kasie, jest zgłoszenie się do zarządu o wypłatę środków bezpośrednio z konta PKZP i złożenie ich do kasy, celem odebrania danej sumy gotówkowo przez osobę zainteresowaną. Jednakże należy pamiętać, że decyzje podejmuje każdorazowo zarząd PKZP.
Odpowiedź na pytanie czy zakład pracy może narzucić sposób przekazania oszczędności z PKZP uzależniona jest od okoliczności danej sytuacji w tym m.in. od treści wniosku pracownika, od uzasadnienia podanego przez zakład pracy, a czasem również np. od szczegółowej umowy zawartej między danym zakładem pracy a powstałą w nim PKZP. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, z powodu przedstawienia informacji na temat samej PKZP w okrojony sposób, nie można jednoznacznie stwierdzić czy w tym przypadku zakład pracy mógł narzucić sposób w jaki osobie zainteresowanej zostaną przekazane jej oszczędności z tej PKZP.

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy,
• Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
• Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r

Autorzy:

Paulina Surowiec, aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Katarzyna Hałaburda, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.