123RF

NRL uznała kary NFZ za niezasadne

Udostępnij:

Zespół ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, po analizie i dostarczonej przez lekarzy dokumentacji uznał, że istniały medyczne wskazania do przepisywania tych preparatów, a tym samym kary za tzw. nienależną refundację były niesłuszne.

Bezzasadne kary NFZ

Wymierzenie kar finansowych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia wzbudziło wiele kontrowersji i Naczelna Izba Lekarska od początku tej sprawy podjęła wiele aktywności mających na celu wsparcie poszkodowanych lekarzy i udowodnienie, że działali wyłącznie na rzecz dobra pacjentów.

Zorganizowano m.in. spotkania ukaranych lekarzy z przedstawicielami  NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia. Dzięki pomocy prawnej NIL lekarze mogli argumentować zasadność swoich decyzji oraz podnosić kwestię niejasnych przepisów dotyczących kwalifikacji refundacyjnej preparatów. Dla tych, którzy już uregulowali kary, ale chcą dochodzić swoich praw, izba nadal udostępnia wzory pism procesowych – na wniosek zainteresowanego lekarza.

Działania NIL wywołały medialną dyskusję, a sprawa kar za przepisywanie preparatów mlekozastępczych została uwzględniona podczas specjalnej debaty w Senacie RP, gdzie przedstawiono najważniejsze postulaty przemawiające m.in. za dokonaniem ponownej merytorycznej oceny medycznych zaleceń do kontynuowania leczenia dzieci z alergią preparatem mlekozastępczym nieobjętym wskazaniami refundacyjnymi, oceny sposobu przeprowadzania kontroli przez NFZ oraz całkowitego zwolnienia lekarzy z obowiązku określania poziomu refundacji leków i środków specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zespół ekspertów

NRL powołała specjalny zespół ekspercki. W jego składzie znalazły się autorytety z różnych dziedzin medycznych i z różnych części kraju, w tym przedstawiciele towarzystw naukowych. Zespół zakończył prace i na podstawie dostarczonej dokumentacji głosował nad każdym ukaranym lekarzem.

We wszystkich przypadkach jednogłośnie wydano opinię pozytywną, potwierdzając, że działania lekarzy miały uzasadnienie medyczne. Wyniki prac zespołu będą przekazane do MZ i NFZ.

– Samorząd lekarski jest miejscem, gdzie w sposób merytoryczny można ocenić, czy lekarze działali zgodnie z wiedzą medyczną i w najlepszym interesie swoich pacjentów. Nie ma już żadnych wątpliwości, że lekarze ratowali swoich pacjentów i należy im się za to podziękowanie, a nie kary – komentuje prezes NRL Łukasz Jankowski.

– Mam nadzieję, że decydenci bezzwłocznie podejmą odpowiednie kroki zadośćuczynienia niesłusznie ukaranym. Wszystkie nasze działania potwierdzają, że system refundacyjny jest niedoskonały i wymaga uaktualnienia, a moim zdaniem – zautomatyzowania. Należy w końcu znieść z lekarzy niepotrzebny obowiązek określania poziomu refundacji – dodaje prezes NRL

Przeczytaj także: „NFZ o refundacji mleka: Mamy obowiązek sprawdzania poziomów odpłatności na receptach”„Kary umowne za recepty, które są niezgodne z przepisami”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.