Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Kary umowne za recepty, które są niezgodne z przepisami

Udostępnij:
Narodowy Fundusz Zdrowia uściślił zasady nakładania kar w przypadku nieuzasadnionego przepisywania leków z refundacją. Doprecyzowanie kar nigdy nie brzmi dobrze.
Narodowy Fundusz Zdrowia znowelizował zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, uszczegóławiając błędy w wystawianiu recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. Wprowadził zmiany, dodając do załącznika nr 2 sformułowanie: „jednoznaczne wskazanie nieprawidłowości w wystawianiu recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją, jako przesłanki zastosowania kary umownej".

Czytamy w nim, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy fundusz może nałożyć karę umowną. W przypadku wystawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją osobom nieuprawnionym lub przez osobę niebędącą osobą uprawnioną, lub w przypadkach nieuzasadnionych, fundusz może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen tych leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę środków fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5 proc. tych środków.

Przypomnijmy, że w latach 2021–2022 NFZ przeprowadził kontrolę w zakresie refundacji mleka dla dzieci. Jej wynikiem było nałożenie na świadczeniodawców kary umownej w wysokości ponad 5,3 mln zł.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.