Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pacjent z SOR trafia na inny oddział - kto ponosi odpowiedzialność za diagnostykę?
 
Działy: Polecamy
Kto jest odpowiedzialny za diagnostykę pacjenta przywiezionego do SOR i przekazanego później na inny oddział? Lekarz SOR czy lekarz tego oddziału? Takie pytanie wpłynęło do naszej strefy bezpłatnych porad prawnych.
PYTANIE:
Jeśli lekarz pogotowia ratunkowego przywozi pacjenta do SOR i kieruje w karcie przekazania pacjenta na Oddział Neurologii, to kto jest odpowiedzialny za pacjenta podczas diagnostyki w SOR - lekarz neurolog z oddziału czy lekarz SOR?
Jeśli podczas pobytu w SOR wykonuje się badania u takiego pacjenta na zlecenie neurologa z oddziału, czy pacjent jest wówczas także pod opieką lekarza SOR, czy też w przypadku skierowania na neurologię, całość pobytu jest poza odpowiedzialnością lekarza SOR?

ODPOWIEDŹ:
Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie regulują kwestii wskazania osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za pacjenta w takich sytuacjach. Lekarz lub szpital ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone pacjentowi swoim działaniem / zaniechaniem. Odpowiedzialność 1) cywilna, 2) karna i 3) dyscyplinarna lekarza oparta jest odpowiednio na 1) działaniu/zaniechaniu, szkodzie, winie i związku przyczynowym 2) wypełnieniu znamion przestępstwa 3) popełnieniu przewinienia zawodowego przez uchybienie ustawie lub Kodeksowi Etyki Lekarskiej.
Należy zatem rozróżnić prawne pojęcie odpowiedzialności i powszechnie rozumianą odpowiedzialność / opiekę nad pacjentem. Ta druga kwestia jest regulowana wewnętrznie przez regulamin szpitala / SOR / inne wytyczne wewnątrz zakładowe. Wewnętrzna organizacja szpitala zaś może pomóc ustalić kto był zobowiązany działać w danych okolicznościach i kto poniesie ewentualną odpowiedzialność.
Lekarz SOR w takim wypadku może być odpowiedzialny przykładowo wg regulaminu za:
• Uzgodnienie miejsca na oddziale, na które pacjent ma być przeniesiony
• Uzgodnienie z poradnią specjalistyczną, w której pacjent ma być konsultowany daty i godziny konsultacji
• Uzupełnienie dokumentacji / wpisy w Historii Choroby i karcie zleceń oraz wypisanie skierowań i zleceń
Jednakże jest to tylko wyliczenie przykładowe. Należy podkreślić, że kwestia potencjalnej odpowiedzialności będzie rozpatrywana w konkretnych okolicznościach i to na podstawie ich będzie ustalane kto był w danych okolicznościach zobowiązany do działania lub kto wyrządził szkodę. W konkretnym przypadku niewykluczona jest odpowiedzialność lekarza SOR, także po „przekazaniu” pacjenta na oddział neurologii.
Zatem nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, że konkretne skierowanie zwalnia zupełnie z odpowiedzialności. Nie jest wykluczone, że np. w sytuacji gdy lekarz SOR będzie przeprowadzał diagnostykę pacjenta na zlecenie oddziału neurologii, do którego uprzednio został skierowany pacjent – to taki lekarz SOR nie poniesie odpowiedzialności za np. błąd lekarski albo nieudzielenie pomocy w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta.
Podobnie nie przypiszemy odpowiedzialności lekarzowi SOR, gdy pacjent przebywa aktualnie z lekarzem oddziału neurologii, który dopuścił się uchybień. Odpowiedzialność lekarza jest bowiem warunkowana również obowiązkiem działania w sytuacji gdy pacjent jest pod jego rzeczywistą pieczą, a nie tylko podlega mu zgodnie z danymi w karcie przekazania.
Autorzy:

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Marcin Rytel, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe