Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pielęgniarka pracująca w różnych instytucjach
 
Działy: Polecamy
Na podstawie jakich umów i w jakim wymiarze pielęgniarka może pracować w różnych instytucjach? - na to pytanie odpowiadają prawnicy kancelarii Kondrat i Partnerzy. Czekamy na kolejne casusy, które wpłyną od naszych czytelników do strefy bezpłatnych porad prawnych.
PYTANIE
Czy pielęgniarka może pracować na 1 etacie - umowa o pracę i na cywilnoprawnej w wymiarze 1 etatu przeliczeniowego w różnych instytucjach z różnych resortów?

Czy komisja konkursowa może żądać od oferenta zobowiązania pielęgniarki do pracy w wymiarze 1 etatu przeliczeniowego oraz dyspozycyjności od 8-20 przez 7 dni tygodnia?

ODPOWIEDŹ

I.
Zgodnie z § 6. rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne. Osoby te, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w harmonogramie pracy, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy lub u innego świadczeniodawcy.
W odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -
na zapytanie nr 524 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej (znak: SPS-024-524/12) wskazano że: „jedna pielęgniarka opieki długoterminowej domowej, która jest świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), zabezpiecza świadczenia w godzinach od 8 do 20 i w tych godzinach nie może realizować świadczeń w innej jednostce organizacyjnej lub u innego świadczeniodawcy.”

II.
Sposób przeprowadzania konkursu w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą na stanowisko pielęgniarki naczelnej, pielęgniarki przełożonej pielęgniarek lub pielęgniarki oddziałowej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z rozporządzeniem do zadań Komisji należy: opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursu, na podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik do rozporządzenia, opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie, ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego, rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur oraz wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem. W kontekście przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego, do najważniejszych zadań Komisji wskazanych w rozrządzeniu należą analiza dokumentacji oraz wyłonienie najlepszego z kandydatów. Rozporządzenie nie przyznaje uprawnień Komisji w zakresie żądania od oferenta zobowiązania pielęgniarki do świadczenia pracy na wskazanych przez Komisję warunkach i w określonym przez Komisję wymiarze pracy.

Co więcej, jak wskazane zostanie poniżej, odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik (art. 46 ustawy o działalności leczniczej). Kierownik jednostki prowadzi sprawy podmiotu leczniczego i go reprezentuje. W związku z powyższym powinien mieć on swobodę w zakresie ustalania warunków zatrudnienia personelu.

W odniesieniu do zobowiązania się pielęgniarki do dyspozycyjności od 8-20 przez 7 dni tygodnia na kontrakcie - w przepisach prawa nie ma takiego przeciwwskazania. Przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy dotyczą jedynie umowy o pracę. Właściwą ustawą odnoszącą się do umowy cywilnoprawnej (kontraktu) jest natomiast kodeks cywilny. W kodeksie cywilnym zaś nie obowiązują normy czasu pracy.

Przypomniał o tym również Minister Zdrowia w stanowisku z dnia 27.12.2012. dotyczącym Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie czasu pracy pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach umów cywilnoprawnych
„W polskim jak i w unijnym systemie prawnym nie ma przepisów regulujących czas wykonywania czynności przez pracowników medycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Uregulowania w tym zakresie dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy.”
Minister wskazał za to, że kierownik szpitala odpowiada za złe zarządzanie placówką w tym za takie kształtowanie stosunków prawnych z np. pielęgniarkami, które nie pozwoli zabezpieczyć dobra pacjenta jak i samej pielęgniarki lub położnej. Minister Zdrowia zasygnalizował, że przepracowana pielęgniarka lub położna bez wątpienia nie dają rękojmi zapewnienia należytej opieki nad pacjentami . Nie zmienia to faktu, że można skutecznie zawrzeć taką umowę (8-20 przez 7 dni w tygodniu). Co więcej, zdaniem Ministra pielęgniarka przed jej zawarciem również powinna mieć na względzie późniejszą możliwość faktycznej realizacji postanowień umowy. Chociaż Minister Zdrowia nie jest w stanie podejmować działań wprowadzających maksymalne normy czasu pracy dla pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wprowadził on inne przepisy chroniące pielęgniarki w zakresie zatrudniania. Są nimi:
• Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej:
„Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną.”

• Art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej:
„Odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną wykonującą zawód w podmiocie leczniczym w ramach umowy o pracę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Autorzy:

Wiktoria Jaromska, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Marcin Rytel, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Zadaj swoje pytanie prawnikom w strefie bezpłatnych porad prawnych!
TUTAJ!
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe