Wyślij
Udostępnij:
 
 

Praca w polu elektromagnetycznym daje prawo do...

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 24.04.2018
 
 
Pracodawca ma szczególne obowiązki wobec osób mających na co dzień styczność z polem elektromagnetycznym. Czego można wymagać od szefa placówki medycznej? Prawnicy odpowiadają.
Pytanie:
Jakie są obowiązki pracodawcy względem pielęgniarek wykonujących pracę w polu elektromagnetycznym?

Odpowiedź:
Pracodawca zatrudniający pielęgniarki wykonujące pracę w polu elektromagnetycznym jest zobowiązany zapewnić im odpowiednią profilaktykę, badania lekarskie oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 czerwca 2016 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. poz. 950)

Uzasadnienie:
Przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 czerwca 2016 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. poz. 950 – dalej: „Rozporządzenie”) zostały implementowane do polskiego porządku prawnego na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z 26 czerwca 2013 r. (uchylającej dyrektywę 2004/40/WE) w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami EM) [Dz. Urz. UE L 179/1 z 29.6.2013]. Wobec braku szczególnych uregulowań, przepisy te mają także zastosowanie do osób wykonujących zawód pielęgniarki.

W odniesieniu do środowisk pracy z potencjalnymi źródłami emisji pola EM, przepisy rozporządzenia określają następujące warunki i wymagania:

1. rozpoznawania obiektów technicznych emitujących pole elektromagnetyczne;
2. oceny bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka;
3. miary, limity oraz oceny narażenia na pole elektromagnetyczne;
4. ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola EM;
5. środków ochronnych stosowanych w celu zapobiegania zagrożeniom elektromagnetycznym – stosowane przy pracach, przy których może wystąpić narażenie na pole elektromagnetyczne lub w miejscach narażenia.

Przepisy Rozporządzenia są przede wszystkim adresowane do użytkownika pola EM – pracodawcy, na którego nałożony jest szereg obowiązków mających na celu zapewnić pracownikom odpowiednią profilaktykę, badania lekarskie oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca jest m.in. zobowiązany do przeprowadzania badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych pracownikowi – w przypadku gdy zgłoszone przez pracownika niepożądane skutki zdrowotne mogły być rezultatem przekroczenia górnych limitów oddziaływania pola EM. Ponadto, Pracodawca jest zobowiązany do rozpoznawania źródeł pola-EM znajdujących się w przestrzeni pracy lub poza nią oraz poziomu ekspozycji w przestrzeni pracy.

W sytuacji gdy ocena zagrożenia oddziaływania pola EM wykaże potencjalne narażenie pracujących, Pracodawca jest zobowiązany opracować i wprowadzić w życie program stosowania środków ochronnych. Do środków tych należy:

1) wprowadzanie metod pracy ograniczających poziom narażenia na pole-EM;
2) dobór urządzeń o możliwie najniższej emisji pola-EM,
3) ograniczaniu emisji pola-EM środkami technicznymi w tym w szczególności: blokadami, obudowami, osłonami, ekranami i innymi środkami ochrony zbiorowej;
4) wyznaczaniu zasięgów pola-EM stref ochronnych oraz ograniczeniu do nich dostępu i odpowiedniemu oznakowaniu źródeł pola-EM, miejsc narażenia i rozpoznanych rodzajów zagrożeń;
5) stosowaniu środków technicznych ograniczających wyładowania iskrowe i prądy kończynowe oraz zapoznaniu pracujących ze środkami ochronnymi stosowanymi w zakresie tych zagrożeń;
6) właściwej konserwacji źródeł pola-EM i ich wyposażenia, stosowanych urządzeń ochronnych i środków ochrony zbiorowej oraz wyposażenia miejsc i stanowisk pracy;
7) projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposób umożliwiający izolowanie ich od źródeł pola-EM oraz ograniczający jednoczesne narażenie na pola-EM emitowane przez różne źródła;
8) ograniczaniu czasu trwania i poziomu narażenia;
9) zapewnieniu prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej;
10) przestrzeganiu instrukcji producentów sprzętu, w szczególności w zakresie bezpiecznego użytkowania, zapobiegającego powstawaniu szkodliwych emisji pola-EM lub nadmiernych poziomów narażenia.

Ponadto, należy wskazać że praca w polu elektromagnetycznym o działaniu w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w tzw. strefie zagrożenia została ujęta w katalogu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W związku z tym pracownicy uprawnienia do nabycia wcześniejszej emerytury na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

Autor: radca prawny Michał Stępień
Prawnicy z kancelarii "Kondrat i Partnerzy" wybierają ciekawe casusy, udzielając wnikliwej odpowiedzi na zadane pytania.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i zadać pytanie TUTAJ

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista dotychczas prezentowanych problemów TUTAJ.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.